Một số giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới

Bảo Lâm

Agribank - khẳng định vai trò chủ lực đầu tư “tam nông”

Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững

  TS. Nguyễn Thị Thu Quỳnh - TS. Nguyễn Quốc Ngữ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hình thức hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông hộ

Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Cộng sản

Biến chuyển mới của nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở tỉnh Thái Bình

Nguyễn Thôi