Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản - Tỉnh ủy Quảng Ninh: Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác và ký kết Kế hoạch tuyên truyền năm 2023

LÊ KHÁNH LY

Tạp chí Cộng sản

“Tết ấm yêu thương” đến với đồn biên phòng và bà con nhân dân vùng biên giới phía Bắc và huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

GIA BẢO - KHÁNH LY

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Giá trị lý luận và thực tiễn trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

KHÁNH LY

Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo

NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT

Tạp chí Cộng sản

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy An Giang ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

Nguyễn Thanh Sơn

Cơ quan thường trực tại miền Nam của Tạp chí Cộng sản