Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, ngoại giao - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Trung Duy

TCCS - Hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại đã hệ thống sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

Đoàn công tác Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản thăm, làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

Thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống giữa tạp chí lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hà Phương