Mối quan hệ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức đại diện người lao động trong thực hiện an sinh xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT - TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

GS, TS HOÀNG BÁ THỊNH

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài học “Ý Đảng - lòng dân” trong thực hiện nhất quán “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; vừa bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội ổn định, phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Văn Hồi

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh

Phát huy vài trò chương trình phục hồi thị trường lao động và an sinh xã hội trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19

PGS, TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

Công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19

Nguyễn Thị Hạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh