Chiến thắng Tàu Ô - Bản anh hùng ca bất tử

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Thực hiện bình đẳng giới trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

HOÀNG VĂN MẠNH

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nhà trường quân đội hiện nay

PGS, TS. TRẦN HẬU TÂN

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Học viện Lục quân kiên trì, đổi mới công tác hiệp đồng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS, TS. HOÀNG VĂN MINH

Trung tướng, Giám đốc Học viện Lục quân

Tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần trong sức mạnh quân sự Việt Nam hiện nay

TS. Bùi Xuân Quỳnh

Thượng tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng