“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

NGUYỄN QUANG BÌNH

Thiếu tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS PHẠM VĂN GIANG

Học viện Chính trị khu vực III

Bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về vai trò và sứ mệnh của văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - những thành tựu nổi bật (Kỳ 3)

TS NGUYỄN THỊ MAI ANH

Tạp chí Cộng sản

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trong chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGHIÊM THỊ THANH THÚY

Tạp chí Cộng sản

Nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Kỳ I)

TS Lê Hải

Tạp chí Cộng sản