Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ

TS. LÊ XUÂN ĐỊNH

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thúc đẩy hợp tác quốc tế để tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ quốc gia

PGS, TS. LÊ THANH BÌNH

Học viện Ngoại giao

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất và phát triển nông nghiệp

Ngọc Sơn

Hà Nội áp dụng khoa học - công nghệ trong xử lý rác thải

Giang Nguyễn

Hà Nội ứng dụng khoa học - công nghệ trong bảo vệ môi trường

MINH TUẤN