Nam Định: Tiếp tục khơi dậy và phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện và bền vững

Lê Quốc Chỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

TCCS - Tiếp tục vận dụng sáng tạo những nội dung của Đề cương về văn hóa Việt Nam và những chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX xác định: “Tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy yếu tố văn hóa trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư”.

Tỉnh Nam Định đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo lời căn dặn của Bác

TRIỆU ĐỨC HẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định: 60 năm quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo lời dạy của Bác

Phạm Đình Nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Nam Định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác

Nguyễn Văn Va

Ủy viên  Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Ðịnh

Sức lan tỏa của Cuộc thi “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”

PHẠM THỊ THU HẰNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định