Xu hướng cải cách thuế tài sản ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ và bài học cho Việt Nam

Phạm Thị Thu Hồng* - Nguyễn Thị Hoa**

* Viện Chiến lược và chính sách tài chính, ** Trường Đại học Tài chính - Marketing