Lịch sử mở đất, dựng nghiệp, chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi biên cương và đấu tranh cách mạng - đặc trưng góp phần hình thành văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ninh

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Quảng Ninh: Phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”

Để tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới

Phạm Ngọc Huệ

THAM LUẬN HỘI THẢO: Về việc phục dựng lễ hội Đền Xã Tắc thành phố Móng Cái, góp phần phát huy giá trị văn hóa vùng biên tỉnh Quảng Ninh hiện nay

GS, TS Bùi Quang Thanh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Một số suy nghĩ về chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, từ khai thác thâm dụng tài nguyên thiên nhiên sang phát triển dựa vào hệ sinh thái, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn - Từ phân tích thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản