Huyện Đức Trọng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYỄN THÚY DUY

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Đồng Nai: Học tập và làm theo Bác thực chất, tự giác và hiệu quả

Dương Huy Đức

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Cà Mau: nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Sơn

Tạp chí Cộng sản

Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội Việt Nam hiện nay

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản