Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

Kỳ họp thứ tám của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015