Kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ