Nâng cao chất lượng chính sách xã hội; xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà xứng tầm là nguyên khí quốc gia; thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 8-10-2023, sau 7 ngày (từ ngày 2 đến ngày 8-10-2023) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc:

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa rất quan trọng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam

TS BÙI SỸ LỢI

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững

Việt Nam kiên trì thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu trở thành nước phát triển, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên thế giới

VÕ VĂN THƯỞNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam