75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương

TCCS - Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22-12-1944 - 22-12-2019), Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, sáng suốt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt niềm tin vào Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới

VÕ VĂN THƯởNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

NGUYễN MINH TUấN

PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

NGÔ TUấN NGHĨA

PGS, TS, Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam