Đảng ta - Chín mươi năm lịch sử vẻ vang, rạng rỡ đường lên phía trước!

TCCS - Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định nhất tạo nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Dân tộc ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực, uy tín như hôm nay. Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đang viết tiếp những bản anh hùng ca thực hiện khát vọng tự cường dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhìn lại 90 năm qua, chúng ta kiêu hãnh tự hào về dân tộc ta - một dân tộc văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện - một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tiến bộ của loài người...

Năm 2020 - Tiến lên với quyết tâm mới, khí thế mới, động lực mới!

Phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam