Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới thể hiện sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng; đồng thời, cũng góp phần bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới.

Vận dụng tư tưởng cơ bản của V. I. Lê-nin về cán bộ vào việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp

TS. PHAN Sỹ THANH

Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lẽ sống và hành động của đoàn viên, thanh niên để thực hiện khát vọng tự cường dân tộc

LÊ QUỐC PHONG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

VÕ HOÀNG ANH

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Một số nội dung, yêu cầu cần lưu ý trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp

PGS, TS. DƯƠNG TRUNG Ý

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh