Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại qua cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS PHẠM THỊ LAN

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn luyện bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo và giá trị tham khảo trong công tác cán bộ hiện nay

TS Nguyễn Thị Thu Hòa

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục giữ vững, phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên hưu trí

PGS, TS LÊ VĂN YÊN