Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS Cao Văn Trọng

Đại tá, Hội đồng Lý luận Trung ương

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay

TS PHAN THÀNH CHUNG

Đại tá, Học viện Hải quân

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - phương thức tối ưu để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

TS BÙI ĐÌNH TIỆP

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Những cống hiến xuất sắc của Đại tướng Đoàn Khuê đối với cách mạng Việt Nam

TS Phan Văn Giang

Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong bối cảnh quốc tế hiện nay

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI

Trung tướng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng