Hoàn thiện lý luận về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN VĂN ĐIỂN - HÀ THỊ VIỆT THÚY

Học viện Chính trị khu vực II

Vai trò của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

TS Nguyễn Giác Trí

Trường Đại học Đồng Tháp

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bến Tre

Phùng Ngọc Bảo

Tạp chí Cộng sản

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Đặng Trần Hiếu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022: Nhìn từ quá trình triển khai đổi mới tư duy của Đảng

Trần Quốc Việt

Học viện Báo chí và Tuyên truyền