Lý luận về đường lối đổi mới, phát triển kinh tế thị trường - Những giá trị cốt lõi và những nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện

PGS, TS NGUYỄN QUỐC THÁI

Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyển dịch cấu trúc xã hội mới trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS. Nguyễn Đức Chiện

Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thị trường lao động trong nền kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ

TS. PHẠM THỊ THU LAN

Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và bền vững

Phạm Ngọc Huệ

Tạp chí Cộng sản

Quan điểm của Ph. Ăng-ghen về tư duy lý luận và ý nghĩa đối với việc đổi mới tư duy về phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam hiện nay

TS. LÊ THỊ CHIÊN

Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh