Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

PGS, TS NGUYỄN VĂN BẠO

Trung tướng, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, tư tưởng về xây dựng quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là nội dung cốt lõi, có vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Việt Nam anh hùng. Cho đến nay, tư tưởng đó của Người vẫn còn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng quá trình xây dựng Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong tình hình mới.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nhằm củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng (Kỳ 2)

PGS, TS NGUYỄN CHÍ HIẾU

Tạp chí Cộng sản

Tác phẩm của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nhằm củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng (Kỳ 1)

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần hạn chế vi phạm về tư tưởng chính trị của tổ chức đảng và đảng viên

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật