Phản bác các quan điểm sai trái của một số nước phương Tây về quyền con người ở Việt Nam

TS. NGUYỄN TRỌNG BÌNH - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Thời gian qua, một số nước phương Tây đã đưa ra các đánh giá, nhận định không đúng về quyền con người ở Việt Nam. Nhận diện và đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái này cần được đặc biệt coi trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, không chỉ vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn vì chân lý, lẽ phải luôn thuộc về chúng ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng

TS. NGUYỄN VIỆT LÂM - NGHIÊM THỊ THANH THÚY

Bộ Ngoại giao - Tạp chí Cộng sản

Phê phán các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOA

Tạp chí Cộng sản

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng độc lập, tự vệ, vì hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

PGS, TS. NGUYỄN VĂN QUANG - VŨ THÙY LINH

Đại tá, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Tạp chí Cộng sản

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ lý luận hiện nay

TS. HÀ SƠN THÁI

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng