Đổi mới chính trị nhưng không làm thay đổi chế độ chính trị

PGS, TS. VŨ HOÀNG CÔNG

Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta có nhiều đổi mới cả về kinh tế, xã hội và chính trị. Tại mỗi kỳ đại hội Đảng, báo cáo chính trị đều đề cập tới thành tựu cũng như phương hướng tiếp tục đổi mới chính trị. Điều này khiến cho một số người băn khoăn: “Liệu đổi mới chính trị có dẫn đến thay đổi chế độ chính trị?”...

“Tự do ngôn luận” hay “ngôn luận tự do” để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân

TS. NGUYễN TRI THứC

Tạp chí Cộng sản

Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Hội nhập quốc tế có làm mất độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc?

TRẦN ĐỨC TIẾN

Thượng tá, ThS, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ

HOÀNG CHÍ BẢO

GS, TS, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương