Công tác đối ngoại góp phần bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

TRẦN CHÍ TRUNG - NGUYỄN ĐỨC PHÚC

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao

TCCS - Dựa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đối ngoại Việt Nam có vai trò tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần nâng cao vị thế đất nước, xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam, đưa đất nước gắn kết ngày càng chặt chẽ với thế giới; đồng thời, đóng góp quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đấu tranh chống chiêu trò lợi dụng tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm để chống phá Đảng và Nhà nước - Nhìn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN THANH SƠN - TRỊNH XUÂN THẮNG

Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị khu vực IV

Nhận diện, đấu tranh với chiêu trò “nhân danh nhân dân” để chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch

NGUYỄN YẾN NHI - TS NGUYỄN THÀNH TRUNG

Học viện Chính trị khu vực IV

Phản bác những quan điểm xuyên tạc, sai trái về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

TS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Nhận diện và phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản