Yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay

TS. QUẢN MINH CƯỜNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai