Mấy vấn đề về tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng

Hà Quốc Trị Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TCCS - Tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc, vừa là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng nói riêng, giúp Đảng ta phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

Tìm hiểu nguyên nhân tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

PGS, TS Đoàn Thế Hanh Tạp chí Cộng sản

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định sự phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Hoàng Văn Quảng Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Tập đoàn Viễn thông Quân đội - nền tảng sức mạnh từ công tác đảng

Hồ Quang Phương Báo Quân đội nhân dân