Hoàn thiện lý luận về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN VĂN ĐIỂN - HÀ THỊ VIỆT THÚY

Học viện Chính trị khu vực II

TCCS - Lý luận về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam hiện nay là thành quả của tiến trình đổi mới, đồng thời phản ánh quỹ đạo “tiến hóa tất yếu” của mô hình kinh tế thị trường đương đại. Thông qua tác phẩm của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những luận giải, bổ sung nhiều quan điểm mới, góp phần hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú - Tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh

HOÀNG TRUNG DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Quan điểm phát triển trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GS, TS Trần Văn Phòng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sự kế thừa lý luận của V.I. Lê-nin và những tư duy mới trong quan điểm về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN QUỐC TOÀN

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh