Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nhằm củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng (Kỳ 2)

PGS, TS NGUYỄN CHÍ HIẾU

Tạp chí Cộng sản

Kỳ 2: Thực tế các vụ việc, “đại án” vừa qua cho thấy, bên cạnh những cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực và uy tín thì cũng còn một số cán bộ thiếu gương mẫu, uy tín thấp, có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống, thậm chí có hành vi tham nhũng, lãng phí, bị xử lý kỷ luật gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây tổn hại tới uy tín, thanh danh của Đảng. Do vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần làm tốt công tác nhân sự cấp chiến lược cho Đại hội XIV của Đảng.

Tác phẩm của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nhằm củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng (Kỳ 1)

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần hạn chế vi phạm về tư tưởng chính trị của tổ chức đảng và đảng viên

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS VŨ VĂN PHÚC

Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương