Thứ Ba, 18/6/2019
Đảng bộ tỉnh Hà Giang xây dựng và thực hiện Bộ công cụ để nhận diện mức độ, chiều hướng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
27/12/2018 16:3' Gửi bài này In bài này
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (mở rộng) - Nguồn: baohagiang.vn

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên mà nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đề ra, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong điều kiện mới. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện của Đảng trước yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tình hình mới, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái cụ thể về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó là bước tiến mới về nhận thức và tổ chức thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; khắc phục tình trạng chung chung, phiếm chỉ, thậm chí né tránh khi bàn, nhất là công khai về những thói tệ, những căn bệnh làm tổn hại vị thế, vai trò, năng lực và uy tín của Đảng cầm quyền.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đảng bộ các tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đối với tổ chức đảng và đảng viên, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng đáng ghi nhận. Đảng bộ tỉnh Hà Giang, ngoài việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc những yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đã xây dựng được Bộ công cụ để nhận diện mức độ, chiều hướng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới. Đảng bộ tỉnh Hà Giang có 16 đảng bộ trực thuộc với 67.147 đảng viên, 875 tổ chức cơ sở đảng, 3.831 chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều đề án, đề cương, chỉ thị, nghị quyết nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đó là Đề cương “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên Đảng bộ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 2015”; Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của các đảng ủy cơ sở vùng nông thôn tỉnh Hà Giang”; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 08-11-2011, về đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 05-7-2011, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 25-4-2012, về tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn hiện nay”.

Các nghị quyết, chủ trương trên đã góp phần nâng cao ý thức, thái độ chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị. Nhận thức, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên toàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác trong cơ quan, đơn vị...

Sau khi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII được ban hành, nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết và nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chỉ ra trong Nghị quyết, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã xây dựng và triển khai thực hiện Bộ công cụ để nhận diện mức độ, chiều hướng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ, đảng viên; bước đầu đã xác định được những vấn đề cần triển khai thực hiện, thông qua việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở 27 biểu hiện nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Bộ công cụ được kết cấu thành 3 phần gồm: Phần I, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị (có 9 biểu hiện); phần II, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (có 9 biểu hiện) và phần III, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (có 9 biểu hiện).

Thang điểm gồm 5 mức: 0 điểm là không có biểu hiện, nếu có biểu hiện thì tùy mức độ cao hay thấp chấm điểm vào 4 mức còn lại (từ 1 đến 4 điểm). Khi tính ra được kết quả sẽ đối chiếu vào các mức biểu hiện để có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Trong đó, mức 1 (0%) không có biểu hiện; mức 2 (từ 1% - 20%) có biểu hiện, nhưng cá nhân tự xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục; mức 3 (từ 21% - 40%) có biểu hiện, cá nhân cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, cấp ủy, chi bộ cơ sở quản lý theo dõi; mức 4 (từ 41% - 60%) có biểu hiện cần kiểm điểm làm rõ và cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, cấp ủy, chi bộ cơ sở quản lý theo dõi; mức 5 (từ 61% - 80%) có biểu hiện cần phải tiến hành xem xét, xử lý theo quy định, đồng thời có biện pháp yêu cầu học tập, quán triệt lại các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý, theo dõi; mức 6 (từ 81% - 100%) có biểu hiện cần phải tiến hành quy trình xem xét, xử lý nghiêm theo quy định, cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý, theo dõi.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Bộ công cụ đánh giá, cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII được tiến hành trong tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy viên các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều tự đánh giá và được chi bộ, tổ chức đảng góp ý trên tinh thần tự phê bình và phê bình; mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngay từ cơ sở, trong từng cán bộ, đảng viên. Quá trình triển khai thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ luôn gắn với việc nâng cao chất lượng thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, thường xuyên và định kỳ. Tính đến ngày 30-11-2017, 100% số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ, với 98% số cán bộ, đảng viên được phổ biến quán triệt. Việc phổ biến quán triệt đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ công cụ, là một trong những biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Yêu cầu đặt ra là, khi cán bộ, đảng viên tự đánh giá, chấm điểm phải đọc kỹ từng biểu hiện và liên hệ với cá nhân mình để xác định nội dung biểu hiện hoặc nội hàm trong biểu hiện đó, để tự chấm điểm cho sát thực, phù hợp; hạn chế tình trạng nêu biểu hiện chung chung. Tự đánh giá của cá nhân là cơ sở để tập thể phê bình, góp ý và chấm điểm cho cá nhân (có thể đồng ý với kết quả tự đánh giá của cá nhân, có thể bổ sung tăng hoặc giảm mức độ biểu hiện so với cá nhân tự đánh giá...). Sau khi cá nhân tự đánh giá và tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của tập thể, từng cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục; tập thể cấp ủy, chi bộ tổng hợp kết quả đánh giá theo Bộ công cụ sẽ có được kết quả về tình hình, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, có được thông tin về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại đảng bộ, chi bộ mình, từ đó xây dựng kế hoạch, tập trung các giải pháp củng cố, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Trong triển khai thực hiện Bộ công cụ, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, gương mẫu trong chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục.

Cùng với việc triển khai Bộ công cụ trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ, ngày 10-11-2015, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã thể hiện toàn diện các nhiệm vụ, quyết tâm, quyết liệt và đạt kết quả rõ nét; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 08-11-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi, giám sát thường xuyên đối với đảng ủy các xã, phường, thị trấn có chương trình làm việc cụ thể được nhiều lượt, sâu sát, định hướng cho cơ sở nội dung, cách lãnh đạo, phát động các phong trào, xây dựng mô hình, cách làm cụ thể để tuyên truyền, phát huy nội lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết đơn, thư, các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hướng mạnh về cơ sở.

Các tổ chức đảng cơ sở, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá theo Bộ công cụ ở cấp mình; phân công cấp ủy viên phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tổ chức đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ công cụ. Đến ngày 31-12-2017, có 9/9 đảng đoàn, ban cán sự đảng và 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ công cụ cơ bản đạt yêu cầu, chất lượng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thấy rõ được vai trò, tránh nhiệm cá nhân trong việc tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên định lập trường. Đa số cán bộ, đảng viên qua đánh giá không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức và cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, thời gian qua việc triển khai thực hiện Bộ công cụ ở Hà Giang vẫn còn một số hạn chế, như một số tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng cơ sở chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đánh giá theo Bộ công cụ; tiến độ thực hiện chậm, tổ chức thực hiện đánh giá và việc tổng hợp báo cáo lên ban thường vụ cấp ủy cấp trên còn lúng túng; không thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTU, ngày 28-11-2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Có nhiều đảng bộ, khi tổng hợp, báo cáo số liệu chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa đạt yêu cầu nên phải làm lại gây mất thời gian tổng hợp cho cấp huyện, cấp tỉnh. Một bộ phận đảng viên ở cơ sở chưa nghiên cứu kỹ về Bộ công cụ, nên khi tự đánh giá còn lúng túng… Việc tham gia đánh giá của tập thể đối với từng cá nhân ở một số chi bộ, tổ chức đảng, còn hình thức, chủ yếu nhất trí với tự đánh giá của cá nhân đảng viên.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai có hiệu quả Bộ công cụ để nhận diện mức độ, chiều hướng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong cán bộ đảng viên thời gian tới Đảng bộ tỉnh Hà Giang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các ban đảng, ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy để tiếp tục nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cần coi việc thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, qua kết quả đánh giá cán bộ theo Bộ công cụ cuối năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung vào chương trình trọng tâm năm 2018 của ban thường vụ cấp ủy, chi ủy chi bộ, đảng viên về kế hoạch sửa chữa, khắc phục những biểu hiện suy thoái qua việc đánh giá theo Bộ công cụ; chủ động trong việc chỉ đạo, tổ chức đánh giá theo Bộ công cụ vào dịp cuối năm gắn với xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng; Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên; Chỉ thị về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm”; lấy xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm; lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo thường xuyên.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả việc tổ chức thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ; việc giám sát thực hiện “nói đi đôi với làm” và việc lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên các cấp, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, đôn đốc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện kế hoạch hành động cá nhân và cam kết rèn luyện, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Làm tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trong quy hoạch, quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là ở cơ sở.

Thứ tám, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết xử lý, thay thế các cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, tình trạng nói không đi đôi với làm, làm không hiệu quả. /.

Triệu Tài VinhỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Video