Thứ Ba, 18/6/2019
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Hà Nội
25/12/2018 14:55' Gửi bài này In bài này
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố. Ảnh: hanoimoi.com.vn

1. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện trên hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế, dân tộc, tôn giáo, an ninh - quốc phòng, đối ngoại,... Chức năng quản lý nhà nước là chấp hành pháp luật, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân, đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức hoạt động và công dân làm ăn, sinh sống. Việc tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân được xác định là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, theo tinh thần “Chính phủ kiến tạo phát triển”. Môi trường đó được hình thành thông qua các quy định thủ tục hành chính và cách thức giải quyết các thủ tục ấy trong thực tiễn.

Thủ tục hành chính là quy định do cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đặt ra để phục vụ mục tiêu của quản lý. Thủ tục hành chính rườm rà, bao gồm cả những thủ tục không cần thiết sẽ gây ra phiền hà, khó khăn và chi phí cho việc thực hiện (cả từ phía người dân và cơ quan hành chính nhà nước), ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức, công dân và công việc chung của cơ quan hành chính nhà nước. Tình trạng cửa quyền, gây khó dễ, bệnh giấy tờ trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống cơ quan hành chính, nạn tham nhũng, lãng phí,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đã được Chính phủ ban hành, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cải cách thể chế hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Thủ tục hành chính có phạm vi tác động rộng, liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp và đời sống của các tầng lớp nhân dân, do đó, đòi hỏi Nhà nước phải đặc biệt quan tâm cải cách để đáp ứng yêu cầu phục vụ xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cải cách thủ tục hành chính bao gồm cải cách các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền, cải cách các quy định và việc thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tóm lại, trong cải cách thủ tục hành chính cần quan tâm giải quyết hai vấn đề cơ bản: Một là, rà soát, đơn giản hóa các quy định thủ tục, chỉ giữ lại những thủ tục cần thiết cho mục tiêu quản lý, xóa bỏ những thủ tục không thực sự cần thiết, không làm phát sinh thêm thủ tục. Hai là, tinh thần, thái độ thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đó là tinh thần vì nhân dân phục vụ, phải coi công dân là khách hàng của cơ quan hành chính nhà nước, phải đạt được sự hài lòng của người dân.

2. Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tường Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, xây dựng được nhiều mô hình mới, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính để giảm tối đa thời gian, chi phí của nhân dân. Việc thực hiện cơ chế một cửa đã có ảnh hưởng tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc; tăng cường cơ chế giám sát trong hoạt động hành chính, hạn chế tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố chỉ đạo các địa phương trên địa bàn triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính vào thực tiễn một cách phù hợp, hiệu quả. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ ra một trong những kinh nghiệm thành công của Đảng bộ trong thời gian qua là đã: Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Nghị quyết xác định một trong 3 khâu đột phá trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết, Thành phố đã chủ động triển khai chủ đề công tác của năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, đặc biệt trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Đối với người đứng đầu, thực hiện phương châm “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả. Từ đó, xác định được trách nhiệm cụ thể của từng người, từng địa phương, đơn vị, theo nhiệm vụ được giao; đánh giá được năng lực cụ thể, nắm bắt được những vấn đề còn tồn đọng, bất cập, khó khăn trong quá trình giải quyết.

Thành phố ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, hỗ trợ chuyển giao và đổi mới công nghệ; đơn giản hóa thủ tục về đất đai, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giao thương kết nối trong và ngoài nước, tư vấn miễn phí thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp,…

Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính; tiếp tục mở rộng đối tượng áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quán triệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, công sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thống nhất toàn thành phố, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, tạo cơ chế cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 4. Duy trì kết nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ họp giao ban trực tuyến mở rộng đến cấp xã; duy trì vận hành hệ thống mạng thông tin điện tử giữa Thành ủy - HĐND - UBND thành phố và triển khai gửi, nhận 100% các loại văn bản, tài liệu điện tử trong giao dịch hành chính, giảm tối đa sử dụng văn bản giấy… Thành phố cũng tập trung triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình “chính quyền đô thị” theo Kết luận số 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020”.

3. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Hà Nội còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn, trong đó, cơ chế, chính sách cũng như sự vận hành của các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức có nơi, có lúc còn thiếu linh hoạt, năng động và chưa thực sự vì nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, nhất là các đơn vị trực thuộc sở, ngành. Công tác quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực còn yếu kém, để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân. Quy trình làm việc nội bộ của cơ quan, đơn vị; quy chế phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự rõ ràng. Thủ tục hành chính còn thiếu tính liên thông, sự phối hợp thực hiện giữa các đơn vị chưa nhịp nhàng, chưa chặt chẽ, kém hiệu quả; có nơi việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục chưa đảm bảo quy trình, thời gian. Năng lực, trình độ, thái độ phục vụ, phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, công chức, nhất là ở bộ phận tiếp dân còn chưa đáp ứng yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ chưa cao, chưa tự giác; việc chấp hành kỷ cương của một số cơ quan còn lỏng lẻo. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên và hiệu quả, còn có tình trạng gây phiền hà đối với tổ chức và người dân. Các thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng rườm rà, chồng chéo, cứng nhắc, chưa phù hợp thực tế; trong thực hiện thủ tục hành chính còn hiện tượng hạch sách, chậm trễ, tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ,… Hiện tượng vòi vĩnh, nạn tham nhũng, lãng phí vẫn còn.

Vì vậy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là rất cần thiết nhằm xây dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, có thể dự báo được để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình và có thể xóa đi câu nói truyền miệng quen thuộc trong nhân dân: “Hà Nội không vội được đâu”. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Tuyên truyền, làm chuyển biến thực sự nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính các ngành các cấp trên địa bàn Hà Nội để 100% cán bộ, công chức, viên chức thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Hai là, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp quy về cải cách hành chính phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đặc biệt, tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Tập trung thực hiện tốt rà soát, cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, bảo hiểm xã hội... ; đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, người dân, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật ở các ban, ngành, địa phương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công; phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của Thành phố, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhân dân; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ba là, hoàn thiện tổ chức, bộ máy bộ phận một cửa, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân công, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật; thực hiện các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thành lập các tổ công tác của Thành phố để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các ban, ngành, địa phương, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo nghiêm kỷ cương cũng như chế độ thông tin báo cáo.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố; hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của tất cả các cơ quan, đơn vị, thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức, xây dựng được đội ngũ cán bộ có kỹ năng hoạt động thực tiễn cao, nghiệp vụ chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần được chú trọng thực hiện thường xuyên. Cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở quy hoạch cán bộ; căn cứ yêu cầu chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn vị trí việc làm và năng lực, sở trường của cán bộ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện theo quy định của Trung ương, yêu cầu công việc và điều kiện cụ thể của từng cá nhân. Song phải đảm bảo nâng cao trình độ về: lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn; kỹ năng giao tiếp đối thoại,… Hình thức đào tạo, bồi dưỡng phải phong phú, phù hợp điều kiện của cơ quan, đơn vị và luôn đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Phải gắn nội dung bồi dưỡng theo yêu cầu chung với tình hình thực tiễn.

Năm là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho bộ phận một cửa. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc của cán bộ, công chức có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công tác. Trang thiết bị phải được đầu tư đầy đủ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu làm việc, đáp ứng yêu cầu liên thông các thông tin từ Trung ương đến Thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương và đến người dân. Đảm bảo ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động của các đơn vị, địa phương để đáp ứng yêu cầu kịp thời, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, minh bạch; đặc biệt trong việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Cũng cần tính toán, cân nhắc tính phù hợp giữa yêu cầu công việc với hiệu quả công tác của từng tổ chức, cơ quan, địa phương để đạt được mục đích đầu tư là tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, hiệu quả đầu tiên, cao nhất cần xem xét là hiệu quả phục vụ nhân dân với mục tiêu xây dựng Thành phố hiện đại, văn minh, phát triển bền vững.

Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Tăng cường công tác truyền thông, công bố công khai, minh bạch; đảm bảo để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin thuận lợi, được hưởng thụ hiệu quả của công cuộc cải cách thủ tục hành chính, tạo ra sự đồng thuận cao của xã hội.

Tăng cường và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả, tích hợp các dịch vụ công của Hà Nội vào Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình một cửa hiện đại tức là chuyển hầu hết dịch vụ hành chính công tại cấp quận, huyện về đầu mối “một cửa” để phục vụ nhân dân theo phương châm “4 công khai” (công khai về thủ tục, công khai về thời gian, công khai về lệ phí và công khai về người làm) và “4 hiện đại” (hiện đại về thiết bị công nghệ, hiện đại về con người, hiện đại về quy trình và hiện đại về phương pháp làm việc). Ngoài các thiết bị thông thường như máy chủ, máy trạm, máy in, máy photocopy,... cần được trang bị hệ thống mạng LAN, Wifi, hệ thống camera giám sát, hệ thống màn hình Plasma có chức năng TV hiển thị các thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ trong ngày, hệ thống lấy số tự động, … và phần mềm ứng dụng.

Bẩy là, thực hiện chế độ đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. Trong công tác cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ là công tác cần được tất cả các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. Chính sách cán bộ phải được thực hiện theo nguyên tắc quản lý cán bộ của Đảng, Nhà nước và quy chế công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Song, vấn đề quan trọng là công tác này phải được thực hiện dân chủ, công bằng, công khai theo quy chế dân chủ cơ sở.

Tính dân chủ được thể hiện qua việc mọi người được bình đẳng trao đổi, thảo luận, tham gia và được lắng nghe ý kiến đóng góp. Tính công bằng thể hiện ở mức độ đãi ngộ, tôn vinh, đánh giá theo hiệu quả công việc, chất lượng công tác của cá nhân hay tập thể. Khen thưởng, kỷ luật phải bình đẳng, không phân biệt chức vụ, địa vị công tác. Tính công khai đảm bảo mọi chính sách cán bộ phải được thông báo rộng rãi để mọi người được biết, được giám sát và được tham gia góp ý khi thấy cần thiết.

Với những nỗ lực vượt bậc trong những năm qua, Thành phố Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để bắt đầu vào một thời kỳ mới nhiều hứa hẹn và kỳ vọng trong cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng. Tuy còn nhiều khó khăn, trở ngại, trong đó phải kể đến là cơ chế, chính sách, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức một số nơi có lúc chưa linh hoạt, chưa hiệu quả và năng động, chưa thực sự vì nhân dân nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự năng động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới, Hà Nội sẽ thực hiện tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính để tạo dựng môi trường thuận lợi cho sản xuất – kinh doanh và đời sống của người dân./.

----------------------------------------------------------
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13-11-2008 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.
3. Luật Viên chức ngày 15-11-2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.
4. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08-6-2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính.
5. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08-11-2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
6. Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
7. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8. Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế một cửa, một cửa liên thong tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
9. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04-02-2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
10. Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nguyễn ĐôngTạp chí Cộng sản

Video