Thứ Hai, 16/9/2019
Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 29-10 đến ngày 04-11-2018)
7/11/2018 10:35' Gửi bài này In bài này

Quốc hội thảo luận những vấn đề quan trọng trong dự toán ngân sách nhà nước và đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn

Tiếp tục Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 29-10-2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Tại phiên họp này, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020. Phiên thảo luận sâu tại hội trường về ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. 44 đại biểu Quốc hội đã tham gia phát biểu ý kiến và tranh luận, trong đó tập trung vào một số nội dung:

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước

Những kết quả tích cực đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thu nội địa và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu; thu từ các khu vực sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh); chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; chi ngân sách cho lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chuyển dịch cơ cấu chi ngân sách nhà nước; nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nợ Chính phủ; công tác quản lý, điều hành thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018; kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn về khả năng cân đối nguồn vốn; nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư công; công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; việc quản lý, sử dụng vốn dự phòng; việc giao, giải ngân vốn đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và dự án sử dụng vốn ODA; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP, BT; dự kiến phân bổ vốn đầu tư công trung hạn cho 2 năm cuối của kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ giao tự chủ, gắn trách nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách

Đánh giá giữa kỳ và giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm: về cân đối ngân sách nhà nước trong trung hạn và dài hạn; tỷ lệ huy động từ thuế, phí trên GDP; tỷ trọng thu nội địa trên tổng thu ngân sách nhà nước; tỷ trọng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; thực hiện chiến lược cải cách thuế; tăng cường năng lực và nguồn lực tài chính quốc gia.

Về phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; các vấn đề dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, bội chi và nợ công; nguyên tắc và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và các giải pháp bảo đảm thực hiện.

Trong phiên họp này, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trước khi có Luật Đầu tư công, tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, quyết định đầu tư không xác định được nguồn vốn, nhiều dự án dở dang... đã để lại hậu quả nặng nề. “Luật Đầu tư công ra đời nhằm giải quyết tình trạng đầu tư dàn trải, tuy chưa xử lý được triệt để nhưng đã có những kết quả rất đáng ghi nhận”, Bộ trưởng khẳng định. Bên cạnh đó, sau khi ban hành Luật Đầu tư công, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đã được xử lý. Từ sau ngày 01-01-2015, nếu phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công đã được nâng lên rõ rệt. Dẫn chứng cho điều này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết giai đoạn 2011 - 2015 có gần 21.000 dự án đầu tư mới, trong khi giai đoạn 2016 - 2020 con số chỉ là 9.620 dự án. Trong số hơn 9.000 dự án này cũng có tới hơn 8.000 dự án là của giai đoạn 2011-2015 chuyển qua, dự án khởi công mới dùng vốn ngân sách Trung ương chỉ là 412 dự án và chiếm chưa tới 4%.

Giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ các bộ, ngành tăng cường công tác phối hợp. Công tác phối hợp không chỉ giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính mà còn giữa các bộ, ngành thông qua hình thức là tại các phiên họp, các thành viên Chính phủ thường xuyên thảo luận, bàn bạc rất kỹ. Bên cạnh đó, Chính phủ có Tổ công tác điều hành vĩ mô do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng, ngoài ra còn có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tổ công tác tổ chức họp định kỳ và bàn bạc những vấn đề rất cụ thể trong công tác hoạch định và điều hành chính sách.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 26-10, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 152-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương.

Quyết định nêu rõ Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Có 10 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương được nêu cụ thể tại Quyết định. Trong đó, đối với nhóm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, đường lối của Đảng về tổ chức hệ thống chính trị, chiến lược cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị và quyết định, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực nêu trên; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách tiền lương của hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì, phối hợp xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; về xây dựng cơ sở Đảng; về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; về quản lý công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ trì, phối hợp giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, cho thôi chức vụ, đình chỉ chức vụ, giới thiệu ứng cử đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền trực tiếp quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ thuộc diện quy hoạch để đảm nhiệm các chức danh này; chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về đường lối, chủ trương, chính sách cán bộ và công tác cán bộ; chủ trương, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tham mưu những chủ trương, chính sách lớn và phối hợp tổ chức thực hiện về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị; tham mưu việc thực hiện thí điểm một số chủ trương, mô hình mới về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác cán bộ, đảng viên và chủ trì sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm đó.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực được giao; với các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quy định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư ủy quyền Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách cán bộ các cơ quan nhà nước; xác nhận quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng; chính sách tiền lương, khen thưởng huân chương bậc cao; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, đảng viên theo phân cấp quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, công chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị; giải quyết các vấn đề về đảng tịch; quản lý cấp phát thẻ đảng viên, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng lý luận về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; hợp tác quốc tế về công tác xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ban Tổ chức Trung ương có Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban, trong đó có hai Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội. Ban Tổ chức Trung ương có 14 đơn vị trực thuộc trong đó có chín vụ, hai cục, Văn phòng Ban, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ và Tạp chí Xây dựng Đảng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị khoá XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi

Sáng 03-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An (1908 - 2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An Lê Mai Anh cho biết trong suốt 110 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh của Trường Bưởi - Chu Văn An cũng luôn có ý chí, niềm đam mê cháy bỏng, có khát vọng, hoài bão lớn. Đặc biệt, dù trong hoàn cảnh nào, nhà trường cũng luôn duy trì được môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, dân chủ, tiên tiến, văn minh. Đó là những bài học quý giá rút ra từ lịch sử phát triển của Trường Bưởi - Chu Văn An, để kết nối và lan tỏa, tiếp tục phát triển, luôn xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngôi trường cách mạng xuyên thế kỷ.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An cho biết tám chữ vàng mà Bác Hồ tặng cho nhà trường nhân ngày Người về thăm sau ngày hòa bình lập lại: “Yêu nước - Cách mạng - Dạy tốt - Học giỏi” luôn được giáo viên và học sinh nhà trường ghi nhớ, được đưa vào thực tế giảng dạy và học tập; trở thành kim chỉ nam, thành chiến lược của nhà trường trong suốt chiều dài lịch sử phát triển...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bày tỏ vui mừng đến thăm và dự Lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An. Trong không khí xúc động và tự hào, Chủ tịch Quốc hội thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh của trường những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 110 năm lịch sử gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Thủ đô Hà Nội và dân tộc, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An với truyền thống: “Yêu nước - Cách mạng - Dạy tốt - Học giỏi,” đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một trong số ít các ngôi trường phổ thông lâu đời và giàu truyền thống, Trường Bưởi - Chu Văn An là nơi giảng dạy của rất nhiều nhà giáo nổi tiếng, như nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo dục Dương Quảng Hàm, học giả Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên... Trường đã đào tạo hàng trăm ngàn học sinh ưu tú, trở thành các nhà khoa học, kỹ sư, bác sỹ, nghệ sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nhân thành đạt.

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng ngàn giáo viên và học sinh của nhà trường đã lên đường nhập ngũ và lập công xuất sắc trên các chiến trường, trong đó nhiều người con ưu tú của nhà trường đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường lưu giữ mãi mãi tuổi 20. Đặc biệt, trong đó có những cựu học sinh của nhà trường đã trở thành các nhà lãnh đạo lỗi lạc, như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Cừ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát huy truyền thống 110 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An nói riêng và toàn ngành giáo dục-đào tạo Thủ đô nói chung cần quán triệt sâu sắc việc tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo cho học sinh, tăng cường năng lực ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu hội nhập quốc tế; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bình đẳng; xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.

“Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Mỗi cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu; nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghề nghiệp, duy trì kỷ cương, kỷ luật, thực sự là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường Trung học phổ thông Chu Văn An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Tối 03-11, tại Quảng trường Chiêu Anh Các, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Hà Tiên (1998 - 2018).

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh Kép, Kampot, Vương quốc Campuchia, lãnh đạo các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Kiên Giang là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đã có nhiều cống hiến lớn lao trong công cuộc dựng nước và giữ nước, góp phần viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc. Với vị trí nằm giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long - vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, có ảnh hưởng tích cực đối với kinh tế - xã hội của vùng, luôn gắn kết hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập năm 1998 là một trong những đô thị có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị Việt Nam và hệ thống đô thị vùng biển, biên giới Việt Nam - Campuchia; nằm trên vành đai kinh tế biển Việt Nam - Campuchia - Thái Lan; giữ vị trí quan trọng trong vùng phát triển du lịch trọng điểm quốc gia Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc, có nhiều tiềm năng phát triển nhiều loại hình kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, thương mại biên giới và có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, thành phố Hà Tiên được thành lập không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hà Tiên mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đây cũng chính là tiền đề để chính quyền thành phố Hà Tiên tiếp tục vận hành và quản lý hiệu quả các cơ chế chính sách, đầu tư xây dựng phát triển thành phố trở thành đô thị du lịch - dịch vụ trung tâm của vùng và là đô thị cửa khẩu ở biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tiên khẳng định, Đảng bộ và nhân dân Hà Tiên sẽ tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của mình, xây dựng Hà Tiên trở thành thành phố văn hóa du lịch “Xanh - Sạch - Đẹp” là thành phố trẻ, phát triển năng động trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và sẵn sàng hội nhập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên sớm xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch, thương mại biên giới; tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác với các đô thị, thành phố trong khu vực, các tỉnh, thành bạn giáp biên Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp các học sinh, sinh viên xuất sắc

Chiều 03-11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2017 - 2018.

Cùng tham dự cuộc gặp mặt có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước; các thầy giáo, cô giáo cùng hơn 50 học sinh, sinh viên đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền đất nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của ngành giáo dục-đào tạo thời gian qua. Đặc biệt, trong năm học 2017 - 2018, tất cả học sinh các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 13 Huy chương Vàng (năm Huy chương Vàng châu Á, tám Huy chương Vàng quốc tế), tiếp tục giữ vững và có những môn đạt thành tích cao hơn so với các năm trước.

Tiêu biểu là đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế đạt thành tích vượt trội trong số năm đoàn Việt Nam dự thi Olympic quốc tế năm 2018 và đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay với bốn học sinh dự thi đoạt ba Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng chào đón các cháu học sinh, sinh viên, hoan nghênh các cháu đã nỗ lực cố gắng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, thật thà, nhân ái, biết yêu thương giúp đỡ bạn bè, cùng nhau vượt khó học giỏi. Ngành giáo dục và đào tạo tuy còn những hạn chế, một số việc chưa được như mong muốn, nhưng kết quả, thành tích đạt được rất đáng tự hào.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tinh thần nỗ lực cố gắng rất cao trong học tập rèn luyện, tinh thần ham học, vượt khó học giỏi, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của các cháu học sinh, sinh viên. Nhiều cháu mặc dù nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhặt được của rơi đem trả lại người mất; có cháu kiên trì vượt khó cõng bạn đi học, kết thành đôi bạn cùng tiến...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục và đào tạo hết sức quan tâm giáo dục toàn diện cho các cháu, cả đức, trí, thể mỹ. Trong đó, đức là gốc, là trước hết, tài là cực kỳ quan trọng, không có tài làm sao xây dựng, phát triển được đất nước. Ngày xưa, cha ông ta đã từng nói, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, cho nên phải hết sức chú ý, tiên học lễ hậu học văn, đào tạo hiền tài cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, đức bao gồm nếp ăn ở, sinh hoạt hằng ngày, trước hết là với gia đình, anh em, bạn bè, rộng ra là với quốc gia dân tộc; phải học ăn nói, học gói, học mở, học để làm người, rồi mới làm cán bộ, làm việc. Trong điều kiện đất nước mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cần quan tâm nâng cao thể lực cho các cháu, chú ý đào tạo cả đức, trí, thể, mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - Phải cẩn trọng, chắc chắn ngay từ ban đầu

Ngày 04-11-2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia Ban Chỉ đạo và các đồng chí tham gia Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 147-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính, Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 6 đồng chí, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban và các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, nhấn mạnh công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có vai trò hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo từ rất sớm và đã tiến hành từ lâu, được đề cập ở nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là bước bàn Kế hoạch để tiến hành việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thống nhất về phương pháp, cách đặt vấn đề, bước đi cụ thể, chưa phải là công tác nhân sự mà là cơ sở để sắp tới làm công tác nhân sự tốt hơn. Nếu phát hiện cán bộ quy hoạch nào có vấn đề sẽ đưa ra khỏi Quy hoạch ngay, hoặc cũng có thể bổ sung vào Quy hoạch. Lần này, điểm khác trước là không quy hoạch cho nhiều khóa, mà chỉ tập trung cho khóa tới: 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra là phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin, bước đi phải chặt chẽ, bởi đây là công việc phức tạp, hệ trọng.

Trước yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu về trình độ, hiểu biết, phải tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trình độ lý luận cơ bản, bởi đây là những người sẽ hoạch định đường lối chủ trương, lộ trình bước đi sắp tới của đất nước ta, nên phải nắm chắc tình hình trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn những cán bộ có trình độ, hiểu biết về xây dựng Đảng, luật pháp, các trí thức tiêu biểu, các nhà văn hóa, nhà khoa học có uy tín… Đối với ủy viên dự khuyết, không chỉ chú ý về độ tuổi trẻ, mà trình độ, tiêu chuẩn mới là chính. Đương nhiên, cơ cấu cán bộ phải được tính toán hợp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con trạch” là sau này rất khó./.


Nhân Chính(Tổng hợp từ TTXVN, Chinhphu.vn)

Video