Thứ Bảy, 20/7/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến ngày 28-10-2018
29/10/2018 22:5' Gửi bài này In bài này
Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2018.

Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian

Đổi mới bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đề cập tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 56 về việc tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết 56, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp với quyết tâm chính trị, thái độ quyết liệt và đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Đã giảm 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục. Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, 65 đơn vị cấp cục, giảm trên 86,3 nghìn biên chế, trong đó có 12,4 nghìn biên chế công chức.

Ở các địa phương, theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hợp nhất các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, nhất thể hóa, kiêm nhiệm một số chức danh, giảm số lượng cấp phó theo đúng quy định, giảm đầu mối trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, giảm đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị, cơ cấu lại và làm giảm mạnh đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập các thôn, khu dân cư có quy mô nhỏ, giảm biên chế và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Với các giải pháp đó, đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực về bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng còn không ít bất cập, hạn chế, khó khăn. Phân tích cơ cấu chi ngân sách nhà nước chuyển dịch chưa thực sự mạnh mẽ, đại biểu Phạm Xuân Thăng cho rằng nguyên nhân chủ yếu làm tỷ lệ chi thường xuyên lớn, là do tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối. Số lượng người hưởng lương và phụ cấp từ nguồn ngân sách rất lớn, nhất là trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và khu dân cư còn rất nhiều.

Theo báo cáo của Chính phủ, sau 3 năm việc tinh giản biên chế còn thấp so với mục tiêu tối thiểu 10% vào năm 2021. Đến nay, số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và chi thường xuyên mới chiếm 0,2%. Tổ chức bộ máy bên trong của một số bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND còn nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc, chưa tinh gọn, hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Việc xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn ở một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt, đầu mối tổ chức bộ máy và cơ cấu tổ chức bên trong của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn làm chậm. Đáng chú ý, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách bộ máy còn chậm.

Đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Quốc hội xem xét giải pháp sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố, đây là giải pháp hiệu quả nhất để tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.

Còn theo đại biểu Cao Đình Thưởng, do thiếu cơ sở pháp lý đầy đủ nên việc sắp xếp tinh giản bộ máy tại các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, còn lúng túng, mỗi nơi một cách khác nhau. Trong khi đó, lại chưa tổ chức thí điểm mô hình tổng kết đánh giá để nhân ra diện rộng, nhiều băn khoăn vướng mắc chưa được tháo gỡ, việc giảm đầu mối và tinh giản biên chế bộ máy quản lý mang tính cơ học. Dẫn ví dụ việc sáp nhập giữa cơ quan Đảng với cơ quan Nhà nước, việc sáp nhập các phòng, ban, sở, ngành, một số tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp… chưa được tính toán thấu đáo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật, đại biểu Cao Đình Thưởng đề nghị Chính phủ có sự chỉ đạo việc thực hiện thống nhất đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hành chính, đại biểu Phạm Xuân Thăng đề nghị đẩy mạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý biên chế, đặc biệt là Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức để làm cơ sở pháp lý cho việc cải cách, các chủ trương về nhất thể hóa một số chức danh, nhất là việc hợp nhất các cơ quan Đảng với cơ quan nhà nước có chức năng và nhiệm vụ tương đồng.

Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp

Chiều 23-10, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết: Trong 9 tháng năm 2018, các đoàn kiểm tra thành phố đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại 23 đơn vị; kiểm tra công vụ đột xuất tại 33 đơn vị và kiểm tra công vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại 9 đơn vị.

UBND thành phố đã sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính và bãi bỏ 190 thủ tục hành chính. Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc thành phố (không bao gồm các đơn vị hiệp quản) là 1.922 thủ tục hành chính.

Báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho thấy, từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ đầu tư. Cùng với đó, Hà Nội chú trọng nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cũng cho biết, trong những tháng cuối năm 2018, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Thành phố cũng xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về cải cách tổ chức bộ máy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế 3 đợt với 136 công chức, viên chức, người lao động. Về cải cách tài chính công, toàn thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, qua đó giảm được 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách. Thành phố cũng hoàn thành phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị, dự kiến giảm cả giai đoạn này là 11.221 biên chế…

Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Hiện nay, cổng dịch vụ công trực tuyến được thành phố triển khai thống nhất tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, đồng thời đang triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố tại 7 đơn vị, tiến tới kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Thừa Thiên - Huế lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ vừa quyết định bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc Sở Công Thương cho ông Nguyễn Lương Bảy và bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Tư pháp cho bà Phan Thùy Dương thông qua hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng ban hanh kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy vào tháng 11-2018.

Mỗi vị trí thi tuyển có ít nhất 2 ứng viên trở lên, đảm bảo các tiêu chí theo quy định và phải nằm trong diện quy hoạch. Đây là một trong những bước đột phá trong công tác tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện trong thời gian qua. Dù mới triển khai, nhưng đây là mô hình được các sở, ngành, địa phương đánh giá cao, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng đã góp phần tạo động lực, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi công chức; tạo cơ hội cho công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, tham gia vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Bên cạnh đó, việc mở rộng đối tượng tham gia dự tuyển cũng tạo điều kiện mở rộng nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ tuyển chọn vào những vị trí lãnh đạo, quản lý còn thiếu. Việc tổ chức thi tuyển công khai cũng đảm bảo được sự minh bạch, cạnh tranh công bằng giữa các ứng viên dự thi, hạn chế được các tình trạng tiêu cực.

Các chức danh thực hiện thí điểm ở Thừa Thiên - Huế hiện nay bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và tương đương các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế giao cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế tự lựa chọn đơn vị thí điểm.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang còn gặp phải một số tồn tại như, dù đã có thông báo kế hoạch thi tuyển công khai, rộng rãi nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều ứng viên tham gia ứng tuyển, do đó chưa phát huy được ưu điểm của việc tổ chức thi tuyển. Một số cơ quan, đơn vị chậm xây dựng kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế

Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10- 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021.

Đối với các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, dự kiến sau khi thực hiện sắp xếp sẽ giảm từ 80 đầu mối xuống còn 57 đầu mối trực thuộc (tỷ lệ giảm 28,75%); số lượng lãnh đạo cơ quan giảm 2 cấp trưởng (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh và giảm 4 cấp phó.

Về số lượng lãnh đạo cấp phòng, sẽ giảm 18 trưởng phòng và 22 phó trưởng phòng và tương đương.

Văn phòng Tỉnh ủy sẽ giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng. Các phòng sẽ phục vụ chung cho các cơ quan khối Đảng. Trước mắt, chuyển giao bộ phận tài chính (kế toán, thủ quỹ) và lái xe của các cơ quan giúp việc như: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung; giải thể Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy và sáp nhập Đảng ủy khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy doanh nghiệp tỉnh thành một đơn vị.

Đối với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm 35 phòng (còn 92 phòng), giảm 10/17 chi cục và tương đương (tỷ lệ giảm 31,25%); giảm 71 đơn vị sự nghiệp công lập (còn 670 đơn vị). Cụ thể, cấp tỉnh giảm 26 phòng chuyên môn, 10 chi cục, 17 đơn vị sự nghiệp công lập, cấp huyện giảm 9 phòng chuyên môn (giải thể 9 phòng y tế) và 54 đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đề án sắp xếp kể trên sẽ được thực hiện hoàn thành từ nay đến cuối năm 2019.

Hải Dương: Công tác cán bộ là khâu then chốt trong cải cách hành chính

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong năm 2015, tỉnh đã đơn giản hóa 34 thủ tục hành chính; năm 2016 đơn giản hóa 69 thủ tục hành chính, cắt giảm 16 thủ tục hành chính; năm 2017 rà soát 690 thủ tục, đơn giản hóa 40 thủ tục. Năm 2015, tỉnh tiếp nhận trên 1,9 triệu bộ hồ sơ; trong đó, 1.830 hồ sơ quá hạn, số hồ sơ đang giải quyết là 7.690, còn lại được giải quyết, trả đúng hạn. Năm 2016, tỉnh tiếp nhận trên 1,4 triệu bộ hồ sơ; trong đó có 1.623 hồ sơ quá hạn, 7.690 hồ sơ đang được giải quyết, số còn lại giải quyết đúng hạn. Năm 2017, các con số tương ứng là 1,6 triệu hồ sơ; trong đó 1.619 hồ sơ quá hạn, 11.008 hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn là 11.008 hồ sơ...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính của tỉnh như: Công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến nhưng còn chậm và chưa tạo ra những đột phá lớn. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính chưa phát huy hiệu quả, nhất là việc chỉ đạo thực hiện các vấn đề cần khắc phục sau kiểm tra. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ, dẫn đến tình trạng xử lý công việc còn dây dưa, kéo dài, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính còn thiếu khoa học, chưa thuận lợi cho nhân dân tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Số lượng các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông còn ít. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị (nhất là ở cấp xã) chưa được quan tâm đúng mức, cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Năng lực, trình độ của một số công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc còn yếu; chưa nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, còn trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính, người đứng đầu đơn vị đó cũng phải chịu trách nhiệm. Các sở, ngành, địa phương không được để phát sinh thêm bất cứ một thủ tục, giấy phép “con” nào, mà cần giảm tối đa các thủ tục hành chính. Các cơ quan chức năng cần công khai, minh bạch, công bố rõ các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, bởi đây là tiêu chí để người dân tiến hành kiểm tra, giám sát.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử. Hải Dương cũng khẩn trương thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định.

Các cơ quan chức năng cần bố trí cán bộ có trình độ nghiệp vụ tốt và là cán bộ được quy hoạch cho các vị trí cao hơn thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, bởi cán bộ chính là khâu then chốt, tạo đột phá trong cải cách hành chính; nghiêm túc trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả cải cách hành chính cần gắn liền với công tác thi đua - khen thưởng./.

Minh Huệ tổng hợp

Video