Thứ Ba, 20/8/2019
Quảng Nam: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh
19/10/2018 23:36' Gửi bài này In bài này
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính tr. Ảnh: VGPị

Quán triệt, triển khai Nghị quyết sâu rộng, cách làm thực chất

Ngay sau khi Nghị quyết số 04-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn của Trương ương ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt tinh thần của Nghị quyết và ban hành Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 10-02-2017, của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết. Tỉnh ủy chỉ đạo các ban đảng thuộc Tỉnh ủy ban hành các văn bản kế hoạch, hướng dẫn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt thực hiện một cách cụ thể.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Thông qua hệ thống truyền thông, thông tin của tỉnh như Đài phát thanh truyền hình, lực lượng báo cáo viên... nội dung, tinh thần cốt yếu của Nghị quyết thường xuyên được truyền tải đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân. Hàng ngàn tài liệu có liên quan đến nội dung của Nghị quyết đã được các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện, thành phố kịp thời đưa về cơ sở. Trong một thời gian ngắn, cán bộ, đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng đã nhận được các tài liệu, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện kế hoạch một cách chi tiết, rõ ràng đến từng hoạt động.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, đánh giá cao vai trò của Nghị quyết Trung ương 4 đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong thực tế, nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân khẳng định, triển khai sâu rộng Nghị quyết, cũng chính là cơ sở để chấn chỉnh nhiều hoạt động khác đang có xu hướng lệch lạc trong toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nói riêng, cũng như của đất nước nói chung.

Với chức năng chuyên môn, là một trong những lực lượng chủ công trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết lần này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 1825-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, theo đó, gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Trong kiểm điểm, phê bình chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như đã nêu trong Nghị quyết, đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng triển khai công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, tiến hành đồng thời việc triển khai Nghị quyết với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các cấp. Tỉnh coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần phải được thực hiện nghiêm túc để làm cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên đúng thực chất và đối với nhiều cán bộ, đảng viên, đây cũng là căn cứ bố trí, phân công nhiệm vụ cần đảm trách.

Với tinh thần trên, thực hiện Công văn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18-11-2016, của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, năm 2017, Tỉnh ủy thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi triển khai, Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 21 tập thể và 42 cá nhân trước khi nhận xét, đánh giá, đồng thời trực tiếp nhận xét, đánh giá 131 trường hợp cán bộ là Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, thường trực cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Thông qua công tác giám sát, kiểm tra, qua các nguồn thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định xếp loại 13 đồng chí thấp hơn mức do cơ quan, đơn vị đề nghị. Có thể nói, đây là quyết định được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình vì đánh giá được năng lực thực chất của cán bộ, củng cố được uy tín của tổ chức đảng.

Hiệu quả bước đầu

Cách làm quyết liệt ở tất cả mọi tổ chức đảng từ tỉnh cho đến tận cơ sở đã mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Tất cả các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đều thực hiện Nghị quyết theo hướng thực chất, gắn chặt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2017, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm với 27 tập thể và 60 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận, đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm và tham mưu nội dung nhận xét, đánh giá phân loại cuối năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Với chức năng tham mưu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng theo tinh thần Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Theo tinh thần của các văn bản hướng dẫn, kế hoạch... các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, tính đến cuối năm 2017, có 59.689 đảng viên đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, đạt tỷ lệ 90,17%. Sỡ dĩ có số đảng viên không đăng ký, chủ yếu là do mới chuyển sinh hoạt, đi học tập trung hoặc nghỉ thai sản.

Qua theo dõi, việc đánh giá kiểm điểm tập thể và cá nhân đã được cấp ủy các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trước khi kiểm điểm cấp ủy cấp trên đều có gợi ý nội dung cần kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân. Nội dung kiểm điểm được các cấp, các ngành và cá nhân chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tự soi mình với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân có gợi ý kiểm điểm đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, có đề ra phương hướng và lộ trình khắc phục. Điều đáng ghi nhận là tại hầu hết các tổ chức đảng đều có không khí kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hết sức cởi mở, thể hiện tính xây dựng, cầu thị. Qua đó, đã phát huy được trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, khắc phục một bước tình trạng nể nang, xuề xòa, né tránh, ngại va chạm... trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên như đã từng xảy ra.

Năm 2017, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Trước khi kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản gợi ý kiểm điểm đối với 27 tập thể và 60 cá nhân có những khuyết điểm, hạn chế nổi cộm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ủy quyền cho người đứng đầu trực tiếp quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình. Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất đánh giá, phân loại để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định đánh giá, phân loại đối với các chức danh phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu sở, ngành tỉnh. Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm đề xuất đánh giá, phân loại để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định đánh giá, phân loại đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trước khi kiểm điểm, các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân thuộc diện quản lý. Các tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, có báo cáo giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018.

Về công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 16-10-2017 về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017 bảo đảm theo quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức tham mưu, hướng dẫn cho cấp ủy các cấp triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo hướng dẫn, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kết quả cụ thể trong 1.207/1.213 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá có 780 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm tỷ lệ 64,62% giảm 2,35% so với năm 2016 (66,97%), số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu là 157 tổ chức, chiếm tỷ lệ 20,13%, tăng 0,38% so với năm 2016 (19,75%).

Về công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên. Với tổng số đảng viên được đánh giá, phân loại là 60.045 người, có 46.056 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 76,70%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 6.548 người, chiếm tỷ lệ 12,45%.

Việc nhận xét, đánh giá đúng chất lượng cán bộ đảng viên là cơ sở để tỉnh có điều kiện thực hiện Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2020 bảo đảm giảm được ít nhất 10% số bộ cán, công chức biên chế được giao.

Hiện nay, tổng số biên chế công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh là 4.567 người, trong đó biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh là 1.512/1.722 biên chế được Ban Tổ chức Trung ương giao, đạt 87,88%, khối Nhà nước biên chế công chức 3.055/3.568 biên chế được giao, đạt 86%, riêng biên chế sự nghiệp là 28.185/33.168 biến chế được giao, chiếm tỷ lệ 85% về số lượng.

Qua gần 03 năm thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh đã tinh giản được 1.233 trường hợp, chiếm 87,14% về số lượng so với kế hoạch, cụ thể các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội giảm được 42 người, chiếm tỷ lệ 2,44% so với tổng biên chế được giao.

Việc đánh giá, phân loại đúng chất lượng cán bộ, đảng viên là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ. Để làm tốt nhiệm vụ này, Tỉnh ban hành Công văn 897-CV/TU, ngày 11-8-2017, về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ, Công văn 907-CV/TU, ngày 22-8-2017, về yêu cầu thực hiện một số nội dung công tác cán bộ liên quan đến thẩm quyền, phân cấp phê duyệt quy hoạch cán bộ và quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, trên cơ sở nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ đã được triển khai hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 12 cấp ủy viên, chuẩn y 7 ủy viên ban thường vụ, phó bí thư đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh, củng cố, kiện toàn 22 chức danh lãnh đạo quản lý ở một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, bầu bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, bổ nhiệm lại 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thống nhất hiệp y quy hoạch, bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là 11 trường hợp bảo đảm đúng quy định.

Đến nay, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và các kế hoạch, hướng dẫn có liên quan, tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) bảo đảm yêu cầu, đúng quy định. Bên cạnh đó, thực hiện Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017, của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã ban hành hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để các địa phương, đơn vị tiến hành thực hiện theo đúng quy định Trung ương.

Phát huy bài học kinh nghiệm

Bài học đầu tiên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là, các cơ quan, cấp ủy trong hệ thống chính trị của tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc Nghị quyết, Kế hoạch từ Trung ương, tỉnh, đến cơ sở đều rất cụ thể, thực chất, nội dung cơ bản của Nghị quyết nhanh chóng đến được cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền luôn luôn kịp thời, mới mẻ, đa dạng, giúp cho Nghị quyết nhanh chóng được hiện thực hóa đi vào cuộc sống.

Nhiều cấp ủy đảng, nhất là cấp chi bộ thực hiện tốt việc đánh giá đảng viên thực hiện bản cam kết cá nhân trong sinh hoạt định kỳ đã làm cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đã được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng theo hướng dẫn. Nhờ đó, tập thể cũng như cá nhân tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý. Qua đó, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu, làm cơ sở để kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Ngoài bài học quý giá trên, thẳng thắn nhìn nhận, tại một vài đơn vị vẫn còn có đảng viên chưa thật sự nghiêm túc trong việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng. Cụ thể có thể nêu như, tình trạng viết bản cam kết cá nhân thực hiện Nghị quyết vẫn còn tính hình thức, thậm chí là sao chép lẫn nhau, kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn chung chung…

Thời gian tới để phát huy những kết quả đã làm được, đồng thời nhanh chóng khắc phục những hạn chế, Đảng bộ tỉnh chủ trương làm tốt các việc sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 10-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm cho các tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, kỷ cương của Đảng.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng nhằm có ngay giải pháp giải quyết các vụ, việc không bình thường góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế một cách bền vững. Trên cơ sở đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, cải tiến cách thức tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị và đối tượng. Tập trung triển khai Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28-02-2018 để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 27-02-2018 để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trong đó, tập trung thực hiện việc sắp xếp giảm đầu mối bên trong của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Công văn số 1798-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các Đảng ủy khối.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12-8-2016, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Trong đó, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ như: nhận xét, đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Triển khai thực hiện đề án kiện toàn các chức danh lãnh đạo sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố thực sự có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện thông báo kết luận của Tỉnh uỷ về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 15-12-2014 của Tỉnh ủy “về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025”. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, kịp thời xử lý vi phạm cũng như tuyên dương khen thưởng các trường hợp thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng./.

Trần Văn Tấn

Video