Thứ Năm, 22/8/2019
Đổi mới mô hình, nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội
29/9/2018 9:0' Gửi bài này In bài này
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo chủ trì hội thảo về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối” - Nguồn: xaydungdang.org.vn

Chủ trương tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được Đảng và Nhà nước ta chủ động tiến hành từ rất sớm. Ngày 08-6-1992, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201-CT về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay không phải là tư nhân hóa, mà là sự hình thành các doanh nghiệp đa sở hữu cho mọi thành phần kinh tế có thể tham gia, hợp tác cùng chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ rủi ro thị trường và cùng hưởng lợi. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa IX về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước khẳng định “... đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”(1). Chủ trương của Đảng ta về việc triển khai cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước từ Đại hội VIII đã khẳng định: cổ phần hóa “không phải để tư nhân hóa”. Thế nhưng, do sự lệch lạc trong thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước đã làm cho không ít người lầm tưởng cổ phần hóa trong doanh nghiệp nhà nước là tư nhân hóa. Đây là một nhận thức sai lệch. Tuy nhiên, cổ phần hóa là vấn đề nhạy cảm, quá trình cổ phần hóa trong doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam diễn ra rất thận trọng, cũng vì vậy, diễn ra rất chậm. Tính từ Quyết định số 201-CT ngày 08-6-1992, đến nay, cổ phần hóa đã triển khai được 25 năm, nhưng mới có 3.650 doanh nghiệp và 415 bộ phận trong doanh nghiệp nhà nước hoàn tất cổ phần hóa. Phần nhiều trong số này có quy mô nhỏ và vừa.

Thực trạng đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội

Hòa nhịp cùng với sự đổi mới của cả nước, các doanh nghiệp của Hà Nội đã có sự phát triển mạnh mẽ. Trong một vài năm trở lại đây tốc độ tăng cơ học về số lượng doanh nghiệp từ 10% - 20% mỗi năm. Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2017 có 25.160 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 11% cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lên 231.920 doanh nghiệp và là địa phương có số lượng doanh nghiệp đăng ký đứng thứ hai trong cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh). Quá trình phát triển của doanh nghiệp Thủ đô luôn gắn liền với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ Kế hoạch đổi mới doanh nghiệp được Thủ tướng phê duyệt tại Công văn số 2252/TTg-ĐMDN, ngày 29-12-2012 và Công văn số 2532/TTg-ĐMDN, ngày 12-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28-12-2016, của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, về cơ bản Hà Nội đã hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 14 tổng công ty là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (duy nhất còn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội). Từ năm 1997 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã cổ phần hóa được 316 doanh nghiệp. Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đến cuối năm 2016, toàn thành phố chỉ còn 240 doanh nghiệp có vốn Nhà nước với tổng số vốn đầu tư của Nhà nước là 23.389 tỷ đồng.

Đầu những năm 2000, khi thành lập hoặc chuyển đến trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội có 15 tổng công ty 90 đều là các doanh nghiệp nhà nước. Đến cuối năm 2015 có 28 tổng công ty; theo số liệu đầu năm 2017 có 37 tổng công ty 90, trong đó: 5 tổng công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập; 32 tổng công ty do bộ, ngành Trung ương thành lập. Trong số các tổng công ty 90 như trên, hiện đang tồn tại cả 4 hình thức sở hữu vốn: tổng công ty nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tổng công ty có vốn nhà nước chi phối và không chi phối và tổng công ty không còn vốn nhà nước. Trong các tổng công ty đan xen nhiều loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh, liên kết...

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã ban hành các văn bản quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng các tổng công ty nhà nước thuộc Thành ủy Hà Nội. Năm 2004, Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 2870-QĐ/TU, ngày 15-9-2004, về “Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ đảng bộ tổng công ty nhà nước trực thuộc Thành ủy Hà Nội” để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng trong các tổng công ty. Thực tế cho thấy, Quy định này hoàn toàn phù hợp với Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008, được Ban Bí thư khóa X ban hành sau này. Thực hiện Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong thời gian qua, nhất là từ năm 2010 trở lại đây, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo và từng bước hoàn chỉnh mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội.

Các đảng bộ tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội hiện nay được tổ chức theo 02 mô hình: đảng bộ toàn tổng công ty và đảng bộ không toàn tổng công ty. Mô hình đảng bộ toàn tổng công ty được Thành ủy Hà Nội xác lập tại 15 tổng công ty, trong đó, có 5 tổng công ty của Hà Nội, 10 tổng công ty thuộc các bộ, ngành Trung ương. Đó là các tổng công ty có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hoạt động của đa số doanh nghiệp thành viên trước kia gắn kết với nhau và chịu sự chi phối hoạt động của tổng công ty. Các đảng bộ toàn tổng công ty đều là đảng bộ cấp trên cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội. Mô hình đảng bộ không toàn tổng công ty gồm đảng bộ công ty mẹ của tổng công ty và đảng bộ cơ quan tổng công ty, được Thành ủy Hà Nội xác lập ở 22 tổng công ty có các doanh nghiệp thành viên đóng trên nhiều địa bàn, trong đó có 14 tổng công ty lập đảng bộ công ty mẹ của tổng công ty và 8 tổng công ty lập đảng bộ cơ quan tổng công ty; đó là các đảng bộ cơ sở trực thuộc các đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Doanh nghiệp Hà Nội và một số quận ủy. Đảng ủy công ty mẹ của tổng công ty và đảng ủy cơ quan tổng công ty không có cơ quan giúp việc; lãnh đạo cấp ủy đều kiêm nhiệm.

Nhìn chung thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong các đảng bộ tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội đã đạt nhiều thành tích rất quan trọng. Tuy nhiên, còn có những hạn chế và thiếu sót ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; thể hiện rõ nhất là hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh không cao, chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ; hiệu lực quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước vẫn còn bất cập...

Các nhóm giải pháp thời gian tới

Mô hình, nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty là 3 yếu tố cơ bản, là thiết chế để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổng công ty. Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty để tạo ra sự thay đổi, phát triển về chất lượng, hướng tới hoàn thiện mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao vai trò và hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đảng, nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của tổng công ty một cách nhanh và bền vững. Để đạt được những kết quả nhất định, việc đổi mới trước hết phải được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản sau:

- Bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy đối với các tổng công ty. Cụ thể, một mặt phải xây dựng tổ chức đảng các tổng công ty trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; mặt khác phải bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ của quá trình đổi mới. Tính pháp lý trước hết được thể hiện qua các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định rõ về bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong các loại hình tổng công ty hiện nay. Nhất thiết phải xác định các quy chế, quy định, làm rõ mối quan hệ công tác giữa các chủ thể: Mối quan hệ công tác giữa cấp ủy đảng của đảng bộ tổng công ty với ban lãnh đạo doanh nghiệp (hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc...); giữa cấp ủy đảng của đảng bộ tổng công ty với tỉnh ủy, thành ủy các địa phương, nơi doanh nghiệp có đơn vị thành viên đóng trên địa bàn; quy định về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt coi trọng mối quan hệ của tổ chức cơ sở đảng với các tổ chức đoàn thể và người lao động trong tổng công ty...

- Bảo đảm sự đồng bộ, toàn diện, triệt để, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện qua 4 vấn đề sau: Một là, đổi mới đồng bộ cả tổ chức đảng, tổ chức chính quyền và đoàn thể trong doanh nghiệp; Hai là, đổi mới đồng bộ cả mô hình, nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty; Ba là, các tổ chức đảng trong quá trình đổi mới phải gắn kết giữa kiện toàn tổ chức bộ máy với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổng công ty; Bốn là, phải xác định các trọng tâm, trọng điểm đối tượng đổi mới, khi thực hiện tốt sẽ tạo ra hiệu quả, hiệu ứng thúc đẩy quá trình đổi mới.

- Xuất phát từ thực tiễn phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Trong tình hình hiện nay, cần nghiên cứu thấu đáo các mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp để thấy rõ: những mô hình nào là đúng trong thời điểm hiện tại, mô hình nào có thể kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp, mô hình nào là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp? Trên cơ sở đó, khi tiến hành đổi mới mô hình tổ chức đảng có sự chọn lọc thấu đáo, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp để đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

- Thận trọng, nhạy bén, sáng tạo; có kế hoạch, lộ trình chặt chẽ; kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung hợp lý. Trong quá trình tiến hành đổi mới phải kịp thời khắc khục khuynh hướng nóng vội, nhận thức mang tính chủ quan duy ý chí, xa rời thực tiễn, không tôn trọng quy luật khách quan, từ đó dẫn tới áp dụng các biện pháp, phương thức thực hiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp không phù hợp. Việc lựa chọn mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty và đưa vào thực tiễn là một công việc hết sức phức tạp, một quá trình thận trọng cần sự tham gia của giới doanh nhân và người lao động.

Xuất phát từ các nguyên tắc trên, trong thời gian tới cần tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và sự quản lý của chính quyền thành phố đối với quá trình đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tổng công ty. Trong tiến trình đổi mới, cần chú trọng các vấn đề sau:

Một là, bảo đảm tính pháp lý của hệ thống tổ chức đảng trong các tổng công ty trong tình hình mới. Sớm hoàn thiện các văn bản chính trị - pháp lý có liên quan, xác định rõ tính pháp lý về mô hình và bộ máy tổ chức đảng trong các tổng công ty; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị; kiến nghị với Trung ương sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong khi chờ Trung ương ban hành quy định chính thức, Ban Thường vụ Thành ủy cần ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội, làm cơ sở chính trị, pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các đảng bộ tổng công ty có vốn nhà nước không chi phối trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, thực hiện nghiêm túc quá trình cổ phần hóa, cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng các tổng công ty.

Ba là, chấn chỉnh, kiện toàn các cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng các tổng công ty.

Bốn là, chấn chỉnh, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

Năm là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy đối với quá trình thực hiện đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty. Trong tình hình hiện nay, cần chú trọng: 1- Đổi mới mạnh mẽ cách ra nghị quyết và thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị (thông qua các nghị quyết) của Thành ủy thành các chương trình công tác, chiến lược, dự án, kế hoạch, lộ trình thực hiện của tổ chức đảng trong các Tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội. 2- Đổi mới, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi đảng viên phải tiên phong trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái; gương mẫu thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ khi đảng viên “nói đi đôi với làm”, cấp dưới và nhân dân sẽ tin và làm theo. 3- Nâng cao uy tín, năng lực và tác phong, phương pháp công tác của các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy trước tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên và nhân dân. 4- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tổ chức đảng các tổng công ty.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cần tập trung vào những vấn đề sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là các chi bộ về mặt tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cơ sở và chi bộ; trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong tình hình mới hiện nay, dựa trên nguyên tắc chung được nêu trong Điều lệ Đảng, các quy định, quyết định của Trung ương; dựa trên các quan điểm chỉ đạo; dựa vào vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của tổng công ty và các tổ chức cơ sở đảng,... tác giả đề xuất phương án đổi mới mô hình tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội như sau:

- Đối với 15 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy:

Bước 1: Rà soát, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trực thuộc đảng bộ tổng công ty. Ban thường vụ các đảng ủy tổng công ty phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, tiến hành rà soát tổ chức cơ sở đảng để sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp theo các tiêu chí đã được xác định để quyết định tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp vẫn để trực thuộc đảng bộ tổng công ty.

Bước 2: Sắp xếp, tổ chức lại mô hình đảng bộ các tổng công ty. Sau khi hoàn thành bước 1, tiến hành sắp xếp, tổ chức lại đảng bộ tổng công ty theo các mô hình: 1- Mô hình đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội; 2- Mô hình đảng bộ cơ sở tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội; 3- Mô hình đảng bộ tổng công ty trực thuộc các quận, huyện, thị ủy và tương đương.

Căn cứ cơ cấu, số lượng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chiến lược phát triển của tổng công ty, đảng ủy tổng công ty chủ động đề xuất hình thức tổ chức của đảng bộ tổng công ty (lựa chọn 1 trong 3 hình thức tổ chức dưới đây) cho phù hợp với mô hình quản trị của tổng công ty: 1- Đảng bộ công ty mẹ của tổng công ty; 2- Đảng bộ cơ quan tổng công ty; 3- Đảng bộ cơ quan tổng công ty mở rộng.

- Đối với 22 đảng bộ tổng công ty là các đảng bộ cơ sở trực thuộc các quận ủy và Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội: Trước mắt, đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức đảng như hiện nay. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ phối hợp với các ban Đảng Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình.

Ba là, quán triệt và duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, gắn nâng cao chất lượng ra nghị quyết với tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng của tổ chức cơ sở đảng.

Bốn là, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời động viên những điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Năm là, gắn kết và phát huy vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp) với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và vai trò của đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động trong doanh nghiệp trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp.

Thứ ba, nghiên cứu đổi mới mô hình, nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tổng công ty, bảo đảm đồng bộ với mô hình tổ chức đảng, đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng cùng cấp.

Trong tình hình hiện nay, cần đổi mới mô hình, nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tạo thành một khối thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổng công ty. Vì vậy, đảng đoàn, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, nhất là Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội cần nghiên cứu, sớm đề xuất với Thành ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đổi mới mô hình, nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phù hợp với lộ trình và đồng bộ với sự đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty, đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng cùng cấp.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trước mắt, cần tập trung: 1- Đề xuất nội dung, phương pháp, giải pháp đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục; gần gũi, gắn bó mật thiết và củng cố lòng tin của người lao động đối với tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. 2- Đề xuất nội dung, phương pháp, giải pháp đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nghiệp vụ công tác Đảng, đảng viên, công tác văn phòng cấp ủy nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các tổng công ty, nhất là trong các tổng công ty có vốn nhà nước không chi phối, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 3- Đề xuất nội dung, phương pháp, giải pháp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng các tổng công ty trong tình hình mới./.

----------------------------------------------------------

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 7

Vũ Đức BảoThS, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Video