Chủ Nhật, 25/8/2019
Đắk Lắk tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
13/9/2018 22:18' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa. Ảnh: daklak.gov.vn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, bám sát các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn mỗi địa phương, đơn vị, kịp thời ban hành các chương trình hành động thiết thực để tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện đổi mới công tác cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng, sửa đổi ban hành một số quy định, quy chế về công tác cán bộ và chính sách cán bộ, đó là: Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Quy chế đánh giá cán bộ, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng các chương trình, kế hoạch như: luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… để các cấp, các ngành, các địa phương trong phạm vi toàn tỉnh triển khai thực hiện. Đặc biệt, trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm điểm sâu sắc những khuyết điểm tồn tại về công tác cán bộ. Từ đó, xây dựng chương trình khắc phục khuyết điểm tồn tại, tình trạng hẫng hụt về công tác cán bộ do quá trình chuyển tiếp của các nhiệm kỳ trước. Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 22-3-2017, của Bộ Chính trị về “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ"; Công văn số 3294-CV/BTCTW, ngày 26-7-2017, của Ban Tổ chức Trung ương về việc “Hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản sửa đổi quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử và bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ cho phù hợp với quy định của Trung ương; phân cấp cho cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với chức danh cấp ủy viên cấp mình.

Sau khi có Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012, của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Đề án số 1234-ĐA/TW, ngày 27-6-2013, “về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2015”. Trên cơ sở kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 25-01-2017, của Tỉnh ủy về Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04 -ĐA/TU, ngày 17-3-2017, về việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020. Thực hiện Công văn số 3135-CV/VPTW, ngày 16-01-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến kết luận của Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Công văn số 2424/BNV-CCVC, ngày 09-5-2017, của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án và thực hiện việc thí điểm thi tuyển một số chức danh, như: Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Phòng Tổ chức biên chế, thuộc Sở Nội vụ. Đợt thí điểm này đã tạo được dư luận tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo hay phúc khảo bài thi viết trong quá trình thi tuyển.

Để triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chương trình 26-CTr/TU, ngày 21-02-2018, Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 10-4-2018 và thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ giúp việc của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, 15/15 đơn vị huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chương trình của Tỉnh ủy, cụ thể: 9/15 đơn vị đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, 03 đơn vị kế hoạch thực hiện trong quý III năm 2018, 03 đơn vị kế hoạch hoàn thành trong năm 2019; 03 đơn vị đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội vụ, 02 đơn vị kế hoạch thực hiện trong quý III năm 2018, 04 đơn vị kế hoạch thực hiện trong năm 2019, các đơn vị còn lại có kế hoạch thực hiện trong năm 2020; 01 đơn vị đã thực hiện chủ trương Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, 06 đơn vị kế hoạch thực hiện trong năm 2019, 01 đơn vị kế hoạch thực hiện trong năm 2020, 07 đơn vị kế hoạch thực hiện sau năm 2020; 02 đơn vị đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 02 đơn vị kế hoạch thực hiện trong năm 2018, các đơn vị còn lại kế hoạch thực hiện trong năm 2019.

Từ năm 2010 đến nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tiến hành luân chuyển từ tỉnh về cấp huyện là 28 đồng chí, từ cấp huyện về tỉnh là 17 đồng chí, từ huyện này sang huyện khác là 07 đồng chí, từ ngành này sang ngành khác là 425 đồng chí, từ cấp huyện về cấp xã là 172 đồng chí, từ cấp xã về cấp huyện là 134 đồng chí và từ xã này sang xã khác là 41 đồng chí. Bên cạnh đó, chế độ chính sách cũng được quan tâm nhiều hơn nhằm động viên, hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển từng bước khắc phục khó khăn bước đầu trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Nhìn chung, các chương trình, kế hoạch về công tác cán bộ của các cấp từng bước được thực hiện theo hướng đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch; quy trình về công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, phân cấp quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ được phổ biến, quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết quả quy hoạch, đánh giá phân loại cán bộ đảng viên được thông báo rộng rãi đến từng tổ chức và cá nhân… Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; tạo động lực và niềm tin để đội ngũ cán bộ các cấp phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác cán bộ của tỉnh vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, chưa chủ động trong công tác cán bộ, chưa xây dựng chiến lược cán bộ lâu dài, hiệu quả, thiếu quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Thực hiện quy trình công tác cán bộ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu khách quan, dân chủ, minh bạch, chưa phát huy hết trách nhiệm của tổ chức đảng, cá nhân người đứng đầu. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức có nơi chưa phù hợp chuyên môn đào tạo với ngành, nghề, vị trí việc làm. Tại một số địa phương, đơn vị, việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ còn mang tính hình thức, chưa bảo đảm chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa gắn liền với quy hoạch. Công tác luân chuyển cán bộ chưa được thường xuyên, đôi lúc chưa dựa trên cơ sở quy hoạch cán bộ dự nguồn để thực hiện chiến lược công tác cán bộ của tỉnh. Trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có lúc còn nặng về cơ cấu, chưa chú trọng tiêu chuẩn chức danh cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn của cán bộ. Một số địa phương, đơn vị còn biểu hiện tư tưởng bố trí cán bộ khép kín, cục bộ, bản vị và không đúng theo quy hoạch, sở trường của cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn có những sơ hở.

Từ những kết quả đã đạt được, các mặt còn hạn chế cũng như quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình công tác cán bộ của địa phương trong những năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nắm vững quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng; gắn đổi mới công tác cán bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc xác định xây dựng cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp là trọng tâm sẽ tạo chuyển biến mới về nhận thức, đẩy lùi căn bệnh bình quân chủ nghĩa, tạo đột phá mới cho xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư duy hệ thống và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phải được tiến hành đồng bộ.

Hai là, thực hiện nghiêm, nhất quán quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Tránh tình trạng cấp ủy đảng buông lỏng lãnh đạo đối với công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; xem nhẹ nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy hoạch, bổ nhiệm, tạo kẽ hở cho chạy chức, chạy quyền, tham nhũng trong công tác cán bộ; khắc phục những nhận thức lệch lạc, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ một cách tổng thể, đồng bộ và liên thông trong hệ thống chính trị. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Ba là, phải bám sát các quy định của Trung ương, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; thực hiện phân công, phân cấp hợp lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác này của các cấp, các ngành. Việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Có cơ chế cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác cán bộ và giám sát cán bộ.

Bốn là, có quan điểm, phương pháp đánh giá sử dụng cán bộ một cách khách quan, khoa học, công tâm, xử lý tốt mối quan hệ giữa đức và tài, trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích, tiêu chuẩn và cơ cấu, năng lực thực tế và bằng cấp… Trong công tác cán bộ phải lấy tiêu chuẩn và hiệu quả công tác làm thước đo trong việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Khi cơ cấu và bố trí cán bộ cần lưu ý “vì việc mà chọn người” chứ không nên “vì người mà giao việc”, khả năng cán bộ đến đâu giao việc đến đó, không nên bố trí và cơ cấu theo ý muốn chủ quan, cục bộ, bản vị địa phương.

Năm là, tăng cường vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy và tổ chức đảng, đồng thời xác định rõ quyền hạn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ. Đặc biệt coi trọng việc bố trí người đứng đầu tổ chức, cơ quan có đủ đức, tài; có tính đảng cao, tinh thần trách nhiệm cao; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nói đi đôi với làm.

Sáu là, phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, có đạo đức, phẩm chất cách mạng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để làm được điều đó, phải xem mỗi nhiệm vụ của công tác cán bộ là một mắc xích của chiến lược cán bộ, coi công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện các bước sau quy hoạch như đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên để thực hiện chiến lược cán bộ.

Cán bộ và công tác cán bộ giữ một vai trò rất quan trọng. Nó là nhân tố quyết định thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng. Ngày nay, nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi Đảng ta càng phải coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, bao gồm cán bộ lãnh đạo chính trị, cán bộ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, các chuyên gia nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đối với tỉnh Đắk Lắk, cần tập trung nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của người dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, bởi đây không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, mà còn là vấn đề chính trị, an ninh - quốc phòng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các cấp trong tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở, bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu phù hợp... là kết quả của cả một quá trình phấn đấu lâu dài thực hiện công tác chiến lược cán bộ, đòi hỏi có sự tham gia hiệu quả, đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành, đưa tỉnh Đắk Lắk trở thành tỉnh giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nguyễn Phú LậpBan Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

Video