Thứ Tư, 20/3/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 21 đến ngày 27-5-2018
28/5/2018 21:31' Gửi bài này In bài này
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chuyển biến quan trọng nhất là về công tác xây dựng và ban hành thể chế (thể hiện ở tình trạng nợ đọng văn bản đã giảm đáng kể so với các năm trước), cải cách các quy định thủ tục hành chính (thể hiện ở Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện) và trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử... góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, quyết liệt hành động, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả tích cực đã đạt được, kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của một số bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Việc chấp hành và thực thi các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa nghiêm, còn tình trạng quá hạn, xin lùi thời gian hoàn thành. Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế còn hạn chế...

Phó Thủ tướng Chính yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp bảo đảm nguyên tắc không tăng thêm các điều kiện làm hạn chế cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản.

Bên cạnh đó tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm theo quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, cán bộ, công chức phải thực sự là “công bộc của dân”, phải hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân.

Hoàn thiện việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tiến hành xây dựng và sử dụng các trang thiết bị, phần mềm dùng chung bảo đảm các hệ thống có sự đồng bộ, liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu tránh lãng phí, tư tưởng cục bộ, thiếu hợp tác; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong quá trình xử lý công việc; tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước; nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; phát huy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ đó, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và tiến tới xây dựng Chính phủ thông minh, chính quyền thông minh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan và công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính tại các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính công chất lượng cao, công khai, minh bạch, dân chủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, cơ hội công bằng cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận nền hành chính công hiện đại, việc cải cách hành chính công và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức cần thiết phải hoàn thiện thêm các tiêu chí. Trong đó, cần lưu ý thiết kế tiêu chí đánh giá gắn cải cách hành chính công, đo lường sự hài lòng của người dân với việc đánh giá cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện phòng ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm và chống tiêu cực, tham nhũng; đưa tiêu chí này và tiêu chí phục vụ người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu. Kết quả đánh giá vừa qua mới chỉ là kết quả bước đầu, phần nào phản ánh thực trạng công tác cải cách nhưng chưa đầy đủ, vì vậy, cần đặt ra các tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước một cách thực chất hơn trên cơ sở kết quả cụ thể của cải cách hành chính phải đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, loại bỏ những điều kiện không cần thiết, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm cung cấp nhiều hơn dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp được được phục vụ một cách tốt nhất trong quá trình tiếp cận với dịch vụ công…

Giảm tối thiểu 10% đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra hàng loạt các chỉ tiêu phấn đấu để nhằm giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng giai đoạn; sẽ chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản...

Cụ thể, đến năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc (tương đương với ba đơn vị) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 (tương đương khoảng 188 người); có 10% đơn vị tự chủ tài chính (ba đơn vị), giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.

Đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (tương đương ba đơn vị) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 (tương đương khoảng 170 người).

Bộ cũng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập; có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính (sáu đơn vị), 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

Đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025 (tương đương khoảng 153 người); giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

Cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Lãnh đạo Bộ xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ. Cải cách hành chính đã được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ tất cả các nội dung của Chương trình cải cách hành chính nhà nước.

Theo chỉ số PAR INDEX, công tác cải cách hành chính của ngành y tế đã vượt lên 9 bậc, đứng thứ 8/19 bộ, ngành, so với năm 2014; năm 2016 đứng thứ 11/19 bộ, ngành.

Báo cáo của Bộ Y tế nêu rõ: Trong năm 2017, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ 6 nội dung của công tác cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời, Bộ đã rà soát và cập nhật, công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo đúng quy định. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đã được ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia là 488 thủ tục. Bộ Y tế cũng đã hoàn thành việc đơn giản hóa 222/225 thủ tục (đạt 98,6%).

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, các bệnh viện trên toàn quốc thực hiện đồng bộ các mục tiêu nâng cao chất lượng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Quy trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện được cải tiến và đơn giản hóa, giảm thời gian trung bình 48,5 phút so với trước đây.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế tuyến Trung ương đã giảm mạnh số phòng xuống chỉ còn 59 phòng trong các vụ, cục, văn phòng Bộ, thanh tra Bộ (giảm 38 phòng so với trước đây). Đặc biệt, hệ thống các văn bản hướng dẫn về hệ thống tổ chức y tế địa phương đã tương đối hoàn chỉnh theo hướng thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc sở y tế các tỉnh/thành phố (CDC) trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc khối dự phòng sẽ giúp gọn nhẹ bộ máy, giảm đầu mối lãnh đạo các đơn vị thuộc khối này.

Về hiện đại hóa hành chính, đến nay 100% các dịch vụ hành chính công của Bộ Y tế đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, có 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 51 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, Bộ Y tế đã triển khai hệ thống kết nối một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN về lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm và trang thiết bị y tế. Bộ Y tế cũng đã xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tất cả các đơn vị thuộc Bộ và hướng dẫn các đơn vị chuyển đổi sang phiên bản mới Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2018.

Thời gian tới, để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả hơn, Bộ Y tế tập trung vào công tác đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn tạo hành lang pháp lý và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế. Trong đó có Thông tư quy định về ứng dụng bệnh án điện tử; xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong ngành y tế và các văn bản hướng dẫn quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng các định mức chi trả cho hoạt động công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế; chi phí tin học hóa bệnh viện, hoạt động công nghệ thông tin trong bệnh viện và hệ thống giám sát điện tử vào trong giá dịch vụ thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Gia Lai tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính

Để bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy Gia Lai vừa có văn bản triển khai Kế hoạch 120-KH-TU nhằm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính trên địa bàn.

Theo đó, từ năm 2018, tỉnh Gia Lai thực hiện giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành (ban chỉ đạo, hội đồng, ban quản lý…); đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nếu chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tối thiểu về quy mô dân số, diện tích tự nhiên ở những nơi có đủ điều kiện, phù hợp với yếu tố văn hóa, lịch sử truyền thống và đặc thù của từng địa phương.

Đối với cấp huyện, đơn vị hành chính loại 1 (thành phố Pleiku, huyện Chư Prông) không quá 12 phòng chuyên môn; đơn vị hành chính loại 2 (các huyện, thị xã còn lại, trừ huyện Đăk Pơ) không quá 11 phòng chuyên môn; đơn vị hành chính loại 3 (huyện Đăk Pơ) không quá 10 phòng chuyên môn.

Căn cứ biên chế của phòng, số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tương đương không quá 3 Phó giám đốc đối với sở có từ 6 đầu mối trở lên; không quá 2 Phó giám đốc đối với sở có dưới 6 đầu mối. Đối với chi cục thuộc sở, chi cục có từ 3 phòng và tương đương trở xuống được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng; chi cục có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

Ngoài việc sắp xếp, sáp nhập các phòng ban, bố trí chức danh Phó Trưởng phòng, Tỉnh ủy Gia Lai còn chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; đồng thời mở rộng và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tinh thần cụ thể tại địa phương. Qua đó, thực hiện nghiêm kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương; đưa ra khỏi đội ngũ những người có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ; đảm bảo nhóm công chức chuyên môn chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số biên chế được cấp thẩm quyền giao; tăng cường kiểm soát bổ nhiệm mới cấp Phó của từng sở, huyện trong phạm vi cho phép, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư do tổ chức lại bộ máy./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video