Thứ Ba, 26/3/2019
Tỉnh Bình Phước tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới
20/2/2018 21:39' Gửi bài này In bài này
Trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp sát hợp hơn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, báo chí - Nguồn: tuyengiaobinhphuoc.org.vn

Hiệu quả thiết thực

Ngay sau khi đón nhận Nghị quyết số 16-NQ/TW, khóa X “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới” (Nghị quyết), Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 33 thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đồng chí đang công tác trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và báo chí; đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Theo đó, các địa phương, đơn vị, đảng bộ trực thuộc tỉnh và các cơ quan báo chí nghiêm túc triển khai Kế hoạch gắn với thực hiện Thông báo kết luận số 41-TB/TW, ngày 11-10-2006 của Bộ Chính trị “Về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí”.

Trong lĩnh vực tư tưởng, cả hệ thống chính trị đã thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị bằng nhiều hình thức phong phú như qua truyền hình trực tiếp, trực tuyến, lồng ghép các hội nghị... Tại các hội nghị, hầu hết các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết. Các báo cáo viên đổi mới phương pháp triển khai nội dung nghị quyết, đánh giá và liên hệ thực tiễn của các ngành, địa phương, đơn vị, phù hợp với đối tượng học tập. Tỉnh rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị cho học tập, đến nay đã kết nối đường truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 11 điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, phục vụ tốt cho triển khai, học tập nghị quyết của Đảng và Hội nghị báo cáo viên trực tuyến hằng tháng và các buổi giao ban. Tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trước đây thực hiện theo phương pháp truyền thống, thuyết trình không có phương tiện hỗ trợ. Thì nay, giảng dạy được thực hiện hai chiều, chú trọng phương pháp đối thoại giữa người dạy và người học, có đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy theo hướng đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp, nội dung... Để quản lý tốt việc học tập của cán bộ, đảng viên, từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều thành lập ban quản lý lớp học tập nghị quyết; sau mỗi buổi học, cấp ủy có văn bản nhắc nhở các trường hợp vắng không lý do, yêu cầu học bổ sung, xem đây cũng là một tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy, mở rộng dân chủ của nhân dân, ngày 13-9-2017 Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đối thoại với nhân dân. Chế độ đối thoại triển khai từ tỉnh xuống đến xã, theo định kỳ mỗi năm ít nhất một lần. Từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đến cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã đã thiết lập đường dây nóng kết nối lãnh đạo với người dân để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh gần 10 năm nay đã đi vào nền nếp, trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thể hiện rõ hơn bằng những việc làm cụ thể. Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng. Gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ, cấp ủy các cấp triệt để quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện đổi mới công tác lý luận thể hiện rõ nét nhất trong phát huy dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, việc xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết được đổi mới theo hướng bám sát tình hình thực tế gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có thời gian, lộ trình; phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và bảo đảm kinh phí thực hiện. Các chương trình, kế hoạch này trước khi ban hành chính thức đều được thông qua ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ; sau đó được triển khai, quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Nghiêm túc chấp hành quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 2 lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 cho 398 học viên tham dự; Trường Chính trị tỉnh mở 18 lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4 với 2.465 học viên và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã mở được 34 lớp cho đối tượng 5 với 4.424 học viên tham dự. Qua các lớp bồi dưỡng, đã giúp cán bộ, đảng viên kịp thời cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng tốt vào thực tiễn công tác.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí. Hằng năm, đều tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm và kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam... duy trì các hoạt động sơ, tổng kết, góp ý, rút kinh nghiệm việc ký kết quy chế phối hợp giữa tỉnh và các cơ quan báo chí; thăm hỏi, động viên đội ngũ những người làm báo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng, quản lý báo chí; duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng và các cuộc họp đột xuất khi cần để kịp thời cung cấp thông tin, giải trình những vấn đề đang được dư luận quan tâm, chấn chỉnh những hạn chế, định hướng tuyên truyền những chủ đề trọng tâm.

Mười năm qua, báo chí của tỉnh phát triển khá toàn diện cả lượng lẫn chất. Toàn tỉnh hiện có 262 người làm báo, trong đó có 95 nhà báo được cấp Thẻ nhà báo; trong đội ngũ cán bộ các cơ quan báo chí có 136 đảng viên, là những người gương mẫu, có trách nhiệm chính trị cao. Báo chí của tỉnh luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích: Phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phê phán các hiện tượng tiêu cực; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo Xuân, giải báo chí Bình Phước, triển khai hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao; phát động hội viên hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, tỉnh có được giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2016, giải Nhất - Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V (2015 - 2016) và giải khuyến khích - Giải báo chí của Trung ương Đoàn về công tác đoàn.

Còn đó những hạn chế

Bên cạnh những thành tựu công tác tư tưởng, lý luận và báo chí đã đi vào chiều sâu, tập trung quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định. Đó là:

- Công tác nắm bắt, dự báo tình hình dư luận xã hội còn thiếu nhạy bén; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, nhất là ở cấp xã trình độ chuyên môn còn hạn chế.

- Chất lượng sinh hoạt tư tưởng ở một số chi, đảng bộ chưa cao; tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn yếu. Vẫn còn những cán bộ, đảng viên chưa chịu khó học tập, rèn luyện, nghiên cứu nghị quyết của Đảng. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị chưa được thường xuyên.

- Báo chí của tỉnh tích cực đổi mới, nhưng vẫn chưa phát triển kịp xu thế của thời đại bùng nổ thông tin, chưa vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Các cơ quan báo chí chưa tự chủ được về tài chính, hoạt động vẫn phụ thuộc vào ngân sách địa phương cấp.

- Đội ngũ làm báo chưa mạnh, còn thiếu những nhà báo giỏi, thiếu những cây bút chủ lực và chưa có nhiều bài viết có tính chiến đấu cao.

Phát huy bài học kinh nghiệm quý, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, tỉnh Bình Phước rút ra được những bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo có hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, báo chí:

Thứ nhất, xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy đảng phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí; tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở các cấp phải thực hiện chặt chẽ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sự quản lý của chính quyền đối với các hoạt động tư tưởng văn hóa. Giữ vững tính định hướng chính trị, công tác tư tưởng phải hướng về cơ sở và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, coi đó là lực lượng nòng cốt, là công cụ quan trọng hàng đầu của Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, gắn với kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên cung cấp định hướng thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ tư, báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; cần được cấp ủy, chính quyền quan tâm về mặt chủ trương, chính sách, chế độ đãi ngộ và công tác cán bộ; quan tâm đúng mức vào việc đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất để báo chí hoạt động mạnh và không ngừng phát triển.

Quyết tâm đạt được mục tiêu: “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh...”, “...ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” như Nghị quyết số 16-NQ/TW đề ra. Trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch 33-KH/TU của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 46-CTr/TU, ngày 29-9-2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” qua một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với trọng tâm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, người đồng bào dân tộc trong đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng, hành động sai trái, phản động; chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác tư tưởng, lý luận và báo chí.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đến năm 2020.

Năm là, hằng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp./.

Trần Tuệ HiềnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Video