Thứ Sáu, 22/2/2019
Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết ở tỉnh Bắc Kạn
23/1/2018 23:51' Gửi bài này In bài này
Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII - Nguồn: backan.gov.vn

Thời gian qua, việc phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên có sự đổi mới về phương pháp theo hướng thiết thực, phù hợp với địa phương. Công tác thông tin thời sự trong nước, quốc tế và điều tra dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được các cấp ủy đảng quan tâm, có sự đổi mới cả về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên. Công tác phát triển Đảng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp ủy thường xuyên quan tâm. Tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện có trên 28.000 đồng chí, chiếm gần 10% dân số. Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng được tích cực chỉ đạo, trong đó tập trung xây dựng, thực hiện tốt các tiêu chí về tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hằng năm cho thấy, có trên 62,3% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hơn 86,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đây là điều kiện rất thuận lợi để triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức bộ máy ở các cấp, các ngành của tỉnh được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đề ra các chủ trương để tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ cũng như quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy các cấp luôn tuân thủ đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức, địa phương, đơn vị mở rộng, phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được các cấp ủy đảng thực sự coi trọng. Trong đó, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung chỉ đạo đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự thống nhất ý chí, hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xuất phát từ quan điểm người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng, chịu trách nhiệm cao nhất trước cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; gương mẫu, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện các khâu của công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt mang tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, tập trung vào một số nội dung trọng yếu sau:

Một là, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyển từ cơ chế xét chọn sang cơ chế thi sát hạch lựa chọn những người xứng đáng để bổ nhiệm. Hạn chế những cảm tính trong nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ, những tiêu cực nảy sinh trong cơ chế xét chọn để bổ nhiệm.

Hai là, duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt của Đảng, trong đó đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ba là, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ những người đứng đầu cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực quản lý, tổ chức thực hiện. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của người đứng đầu ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như đất đai, khai thác khoáng sản, lâm sản, đầu tư công, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ... Trình độ, năng lực vừa là điều kiện, tiêu chuẩn cơ bản, quan trọng để sắp xếp, bổ nhiệm người đứng đầu, vừa là tiêu chí cơ bản trong nhận xét, đánh giá người đứng đầu trong suốt quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Việc bồi dưỡng trình độ, năng lực của người đứng đầu được tiến hành thường xuyên, liên tục với những nội dung và hình thức phù hợp. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Sau đó là trách nhiệm của chính người đứng đầu ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ những người đứng đầu thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, có thái độ kiên quyết, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, sai lệch khác, là tấm gương của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu, kiên quyết của người đứng đầu chính là một yếu tố cơ bản, trực tiếp quyết định kết quả phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thái độ, trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức, cơ quan, đơn vị được xem là tiêu chí, thước đo để đánh giá người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng; tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa cấp trên với người đứng đầu theo phân cấp để nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ những người đứng đầu. Kịp thời định hướng và chỉ đạo chặt chẽ công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái tại mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là cuộc chiến đầy cam go, thách thức đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, và có quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của người đứng đầu thì mới có thể giành được thắng lợi. Người đứng đầu phải xác định việc phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là lương tâm, là trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Người đứng đầu có thẩm quyền, trách nhiệm cao nhất trong một tổ chức, cơ quan, đơn vị thì cũng phải chịu trách nhiệm cao nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là khi để xảy ra tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Bên cạnh việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn cũng đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa các văn bản quy định của Trung ương thành các quy định, chế tài làm cơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và với những người đứng đầu thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các văn bản quy định là hành lang pháp lý quan trọng, cần thiết cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu có cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái có hiệu quả.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành một số văn bản, trong đó có quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020... Đồng thời, Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng cơ chế giám sát quyền lực của người đứng đầu, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng. Lực lượng tham gia giám sát trực tiếp chính là tổ chức đảng, chính quyền, nhân dân và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Những quy định mang tính pháp lý là hành lang pháp lý để người đứng đầu phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát cán bộ, nhân viên dưới quyền thực thi các nhiệm vụ và phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, coi trọng phát huy dân chủ, coi trọng ý kiến phản ánh của quần chúng, thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch tài sản theo quy định. Mỗi cơ quan, đơn vị cần ban hành quy định rõ và công khai quyền được biết, được bàn, được kiểm tra của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong tổ chức, cơ quan đơn vị của mình.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ những người đứng đầu của tổ chức, cơ quan, đơn vị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua những thách thức, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Nguyễn Văn DuỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Video