Thứ Hai, 22/10/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 11 đến ngày 17-12-2017
18/12/2017 14:3' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa.

Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 4, đã thông qua Nghị quyết số 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết gồm 4 điều, xác định việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị, có lộ trình cụ thể, gắn với cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau đây: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; tiếp tục rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước; tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn với các tiêu chí cụ thể. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng tiêu chí quy định; đổi mới việc phân loại đơn vị hành chính để làm cơ sở xác định cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế phù hợp với quy mô và đặc thù từng loại đơn vị hành chính. Rà soát tiêu chí và sắp xếp lại thôn, tổ dân phố nhằm giảm đầu mối, giảm số người hoạt động không chuyên trách, tăng cường hiệu quả hoạt động; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính; thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự tín nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công ích

Sáng 15-12, tại Quảng Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 45/20/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Qua 1 năm thực hiện Quyết định 45/20/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đã có 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thủ tục hành chính và 100% các tỉnh, thành phố đã thực hiện rà soát, công bố các thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ hoặc tại các địa chỉ. Kết quả, trong 1 năm qua đã có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị tổ chức dịch vụ bưu chính công ích cũng thẳng thắn thừa nhận một số mặt chưa đạt được trong quá trình thực hiện Quyết định 45/20/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đó là một số trường hợp chuyển trả hồ sơ chậm hơn so với thời gian quy định; một bộ phận người dân chưa hiểu hết về dịch vụ bưu chính công ích nên còn e dè với dịch vụ này…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của ngành Bưu chính Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh: Bưu điện là cánh tay nối dài, là mắt, là tai đại diện cho chính quyền và tuyên truyền sâu rộng cho bà con biết các thủ tục. Tại hội nghị, đại diện ngành Bưu chính Việt Nam kiến nghị Chính phủ cho phép đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về chủ trương của Nhà nước trong công tác cải cách hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kết nối mạng thông tin dịch vụ phục vụ việc triển khai Quyết định số 45/20/2016 của Thủ tướng Chính phủ...

Đại biểu một số địa phương đã đề xuất, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để nhân dân tin tưởng sử dụng. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các quy định không cần thiết để bắt buộc các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải có mặt trực tiếp. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị để thuận lợi trong cung cấp các dịch vụ cho người dân đảm bảo chất lượng, thuận lợi; lấy mục tiêu tăng doanh số cung ứng làm thước đo để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công ích…

Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Ngày 14-12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3199/QĐ-BTN, ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Quyết định này, từ ngày 14-12-2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện liên thông đối với 11 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực: Môi trường (3 thủ tục); Tài nguyên nước (2 thủ tục); Biển và hải đảo (6 thủ tục) và liên thông bằng 9 quy trình giải quyết thủ tục hành chính cụ thể.

Quy trình liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường là quy trình tự nguyện, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện (hoặc không thực hiện). Theo đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ của các thủ tục hành chính khác nhau tại bộ phận một cửa của Bộ, hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hình thức trực tuyến thì sẽ được Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt một lần (một hội đồng thẩm định duy nhất, một đoàn kiểm tra thực địa duy nhất) và trả một lúc các kết quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Việc thực hiện Quy trình liên thông mới sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh, cụ thể doanh nghiệp có thể rút ngắn trung bình 54% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, một số trường hợp thời gian có thể rút ngắn lên đến khoảng 2/3, tương đương trên 60% thời gian. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm trung bình 30% chi phí tuân thủ, một số trường hợp có thể tiết kiệm lên đến 60% chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cũng được hưởng những lợi ích tương ứng, khi triển khai thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ vào tình hình, kết quả triển khai thí điểm, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ mở rộng liên thông thêm các thủ tục hành chính khác trong thời gian tới; đồng thời pháp lý hóa việc liên thông thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật, để các địa phương triển khai liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước.

Bình Dương: Xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”

Ngày 14-12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” năm 2016-2017.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại 35 cơ quan, đơn vị, ngày 30-12-2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4760/KH-UBND triển khai việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” cho tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên nhằm đôn đốc, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trong xây dựng mô hình, nhất là chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế về tiếp công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các bảng phương châm hành động “5 biết, 3 thể hiện” (5 biết: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, xin lỗi và cảm ơn; 3 thể hiện: Tôn trọng, văn minh, gần gũi). Thực hiện kịp thời các mẫu thư (cảm ơn, xin lỗi, chúc mừng, chia buồn) và phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã linh hoạt sáng tạo, xây dựng nhiều phương châm, mô hình, cách làm hay như: Thị xã Dĩ An bổ sung “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) vào phương châm hành động; thị xã Bến Cát thí điểm mô hình “Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn lưu động”; phường Thuận Giao, thị xã Thuận An triển khai mô hình “Chứng thực chữ ký tại nhà đối với trường hợp người dân thuộc diện già yếu, khuyết tật”; mô hình “Thắp sáng đường phố, ngõ hẻm” của UBND phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong xây dựng “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch 4760 của UBND tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần gũi, thân thiện vì nhân dân phục vụ, xây dựng nền hành chính trên tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” năm 2016-2017.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 14-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam tổ chức tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 và giới thiệu phiên bản ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Huỳnh Hùng Dũng cho biết: Bạc Liêu đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số cơ quan hành chính nhà nước chưa tích cực thực hiện, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong cơ quan sự nghiệp mang tính rời rạc, không liên kết thành một hệ thống, văn bản điện tử của cơ quan nhà nước không được chia sẻ và khai thác chung; các chương trình phần mềm lạc hậu, không được nâng cấp… tạo gánh nặng cho cán bộ, công chức.

Trong 2 ngày từ 14 đến 15-12, cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia khóa tập huấn các nội dung về duy trì, áp dụng và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới chính sách; cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu; kiểm tra, đánh giá nội bộ hành chính quản lý nhà nước; xem xét của lãnh đạo về đánh giá hiệu quả, hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng; cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và giới thiệu về nội dung phiên bản ISO 9001: 2015 như quá trình sửa đổi ISO 9001 và phiên bản ISO 9001: 2015; so sánh phiên bản ISO 9001: 2008 và ISO 9001: 2015; lộ trình chuyển đổi ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015…

Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ có thêm những kiến thức cơ bản về cơ sở pháp lý của việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước; nắm được nội dung, yêu cầu và cách thức thực hiện, phương pháp luận cũng như kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, công bố và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước một cách có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO và các yêu cầu của pháp luật/.

Đức Toàn tổng hợp

Video