Thứ Tư, 19/12/2018
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Hà Nội: “Tự soi, tự sửa” - Quyết liệt từ người đứng đầu
22/10/2017 11:36' Gửi bài này In bài này
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 20-10-2017.

Nhìn thẳng sự thật, không bỏ sót khuyết điểm

Có thể khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 là một trong những Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh cho nên toàn Đảng phải thực hiện. Tất cả các đảng bộ đều có nghĩa vụ, trách nhiệm triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung của Nghị quyết. Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những Đảng bộ lớn về quy mô, số lượng đảng viên, việc thực hiện triển khai Nghị quyết hiệu quả không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Thủ đô mà còn góp phần tạo chuyển biến trong cả nước. Chính từ nhận thức và tầm quan trọng như vậy, ngay từ những ngày đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ trương phải làm quyết liệt và trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng, đây là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, việc làm thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào... Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thêm một lần tác động lớn tới tâm tư, tình cảm, khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, bởi tinh thần cốt lõi của Nghị quyết vẫn là nhìn thẳng sự thật để đưa ra các giải pháp.

Đặc biệt, đối với thành phố Hà Nội, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thấm nhuần sâu sắc từ những mọi chủ trương của lãnh đạo đến việc thực thi có trách nhiệm tại địa phương. Trên tinh thần của người đứng đầu Thành ủy, các cấp ủy đã đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân Thủ đô. Trong năm 2016, tổng số cơ sở đảng trong sạch vững mạnh có 49,5%; 823 đảng viên bị phê bình, kỷ luật.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, triển khai mở các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp đối với từng đối tượng: mở lớp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác; triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp với các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên, phải được tập trung thực hiện tốt từ việc xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện đôn đốc, kiểm tra và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết...

Không chỉ đề cao nhiệm vụ quán triệt Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng trách nhiệm kiểm điểm, xử lý cán bộ vi phạm. Trên thực tế, những năm qua, các Đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc kiểm điểm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị, cải cách hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản, quyết định gợi ý kiểm điểm sâu đối với từng cá nhân đảng viên lãnh đạo về lĩnh vực và địa phương phụ trách. Kiểm điểm đã chỉ rõ khuyết điểm ở đâu, đến mức nào, phân tích nguyên nhân tồn tại, khách quan do cơ chế, chính sách bất cập, nguyên nhân chủ quan. Một số vấn đề chưa đủ cơ sở kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra rà soát, xác minh, làm rõ để công khai, tránh bỏ sót khuyết điểm. Sự quyết liệt trong việc “tránh bỏ sót khuyết điểm” và trên tinh thần “tự soi, tự sửa”, Thành ủy Hà Nội còn chủ trương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, không có bất kỳ “vùng cấm” nào trong xử lý vi phạm. Vì vậy, hàng trăm cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, cách chức. Điều này đã được đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Tất cả các tổ chức, cá nhân vi phạm đều được thành phố xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật; không có ngoại lệ nào”.

Đặc biệt, với quyết tâm “không có ngoại lệ nào”, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy luôn xác định công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao.

Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện 153 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kết luận 122 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 48 trường hợp; 22 trường hợp đã thi hành kỷ luật xong, còn lại đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên. Từ việc làm mạnh, làm nghiêm, đúng các quy định, nên các đảng viên, các chi bộ đảng đều phải tự soi và sửa mình.

Hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã khẳng định cần tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ và dân nhân Thủ đô nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thành ủy kiên quyết chỉ đạo giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô quyết tâm đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo Thủ đô ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành ủy Hà Nội luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thành ủy Hà Nội yêu cầu mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ để năm 2017, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo đó, Thành ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cơ sở, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực nhiều năm qua. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên cũng tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; cấp ủy cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Hằng năm, lấy đó làm căn cứ để đánh giá, phân loại kết quả thi đua của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên...

Với sự quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, lấy tư tưởng của Bác để soi rọi, suy nghĩ và hành động; đổi mới tác phong làm việc thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, thực hiện nói đi đôi với làm trong toàn Đảng bộ chính là cách làm sáng tạo và hiệu quả. Quan trọng nhất là từ đó sẽ thúc đẩy, hình thành được ý thức tự giác, tự trách nhiệm và tình cảm yêu kính Bác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu các đơn vị từ Thành ủy đến các cấp ủy Đảng cơ sở.

Có thể thấy rằng, những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua tại Hà Nội đã chứng minh tinh thần quyết liệt “tự soi, tự sửa” từ người đứng đầu đến mỗi cán bộ đảng viên. Dù vẫn còn những vấn đề đòi hỏi phải giải quyết và rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật nhưng không thể phủ nhận rằng, Nghị quyết Trung ương 4 đã, đang và tiếp tục được hiện thực hóa trong đời sống, ở mỗi cấp ủy Đảng cơ sở, mỗi người cán bộ đảng viên./.

Theo: TTXVN

Video