Thứ Sáu, 22/6/2018
Đảng bộ huyện Yên Sơn - Mười năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư
29/8/2017 21:13' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn: baotuyenquang.com

Huyện Yên Sơn nằm ở phía nam của tỉnh Tuyên Quang, có 22 dân tộc cùng sinh sống; có 30 xã và 1 thị trấn, trong đó có 16 xã vùng sâu, vùng xa (11 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn). Hiện nay, Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng (37 đảng bộ, 25 chi bộ), thuộc các loại hình xã, thị trấn, cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 656 chi bộ.

Năm 2007, ngay sau khi có Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25-5-2007, của Ban Tổ chức Trung ương, “Về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn đã triệu tập hội nghị gồm các đồng chí là huyện ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, trưởng, phó các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tại hội nghị, tinh thần chỉ đạo, nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của đảng ủy cấp trên được quán triệt sâu sắc đến các đại biểu tham dự. Ngay sau hội nghị, một kế hoạch chi tiết và cụ thể được Huyện ủy xây dựng chu đáo, công phu để triển khai tới từng tổ chức cơ sở đảng các văn bản hướng dẫn của cấp trên, với quyết tâm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Không chỉ triển khai bằng các văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, Huyện ủy Yên Sơn còn phân công cán bộ trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ; chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai sinh hoạt chi bộ điểm, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm theo từng loại hình chi bộ, làm cơ sở để các chi bộ khác trong Đảng bộ nghiên cứu, tham khảo và căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của chi bộ mình mà có cách thức tổ chức, xây dựng nội dung sinh hoạt của chi bộ cho phù hợp, đạt hiệu quả. Việc kiểm tra công tác sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cũng được đưa vào và triển khai theo chương trình công tác nhiệm kỳ. Theo đó, mỗi năm có trên 70% số chi bộ trong toàn Đảng bộ được kiểm tra về công tác sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Sơn còn được gắn liền với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Nhờ triển khai, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của đảng ủy cấp trên một cách bài bản, có hệ thống, đến từng tổ chức cơ sở đảng, từng chi bộ, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Sơn những năm qua không ngừng được nâng lên. Các cấp ủy cơ sở và đội ngũ bí thư chi bộ từ chỗ nắm chắc hơn về yêu cầu, nội dung, quy trình, cách thức tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thiết thực và phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ mình. Bên cạnh đó, để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, Huyện ủy còn tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ này. Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Có thể nói, với những cách làm thiết thực, hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Yên Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, được biểu hiện cụ thể như sau:

Thứ nhất, sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp. Căn cứ các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, các chi bộ trên địa bàn huyện đã xây dựng được lịch tổ chức sinh hoạt chi ủy và sinh hoạt chi bộ đúng theo quy chế làm việc của chi bộ và báo cáo cấp trên. Trước khi tổ chức sinh hoạt, chi ủy chi bộ (hoặc bí thư chi bộ đối với chi bộ không có chi ủy) tổ chức họp, chuẩn bị các nội dung công việc cơ bản của buổi sinh hoạt chi bộ bảo đảm đúng quy trình. Việc chấp hành thời gian sinh hoạt chi ủy và sinh hoạt chi bộ thường kỳ được các chi ủy, chi bộ thực hiện đúng quy định.

Thứ hai, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, bảo đảm tính giáo dục, tính lãnh đạo, tính chiến đấu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết, thống nhất,… Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, những thông tin thời sự nổi bật trong nước, quốc tế cũng như tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên được chọn lựa để phổ biến, quán triệt phù hợp với loại hình của từng chi bộ. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân được quan tâm, chú trọng thực hiện. Việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong tháng trước được thực hiện nghiêm túc, trong đó chú trọng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân để khắc phục, sửa chữa. Các nội dung đánh giá, kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ còn được gắn với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, phương hướng, nhiệm vụ công tác của chi bộ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong tháng tiếp theo được đề ra một cách thiết thực, cụ thể, bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, được chi bộ thảo luận và thống nhất.

Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt chuyên đề cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc ở các chi bộ ở Đảng bộ huyện Yên Sơn. Căn cứ vào các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các chi bộ nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 kỳ/quý, với những nội dung phong phú và được đổi mới thường xuyên như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII;…

Thứ ba, phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ ngày càng bài bản. Trước các buổi sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ được các chi ủy chi bộ (hoặc bí thư chi bộ đối với các chi bộ không có chi ủy) chuẩn bị đúng theo quy trình, nội dung phù hợp với loại hình chi bộ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ, các chi ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong điều hành tổ chức sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ có ý thức thảo luận, tham gia ý kiến. Việc ghi chép biên bản trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm đầy đủ, rõ ràng; việc ra nghị quyết và biểu quyết sau khi thảo luận được thực hiện đúng quy định.

Có thể nói, sau 10 năm quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, của Ban Bí thư, về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng bộ Yên Sơn đã có được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như việc xây dựng (hoặc sửa đổi, bổ sung) quy chế làm việc của một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa được chi tiết, cụ thể, chất lượng chưa cao; việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa đáp ứng được các yêu cầu mà Chỉ thị số 10-CT/TW đã đề ra; vẫn còn tình trạng một số cấp ủy, chi bộ duy trì sinh hoạt chưa đúng định kỳ, nội dung thảo luận còn sơ sài;… Nguyên nhân dẫn đến một số hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy viên, đảng viên ở cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong các khâu, các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ; một số đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trình độ, năng lực còn hạn chế, dẫn đến việc cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên thành chương trình, kế hoạch hoạt động cho chi bộ mình còn yếu; nội dung sinh hoạt chi bộ có nơi còn chưa thật sự sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, dẫn đến hiệu quả chưa cao;…

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên toàn Đảng bộ huyện Yên Sơn, một số giải pháp cần được triển khai thực hiện là:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012, của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quá trình này cần được gắn chặt hơn nữa với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó, việc chủ động xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị của cấp ủy các cấp và các chi bộ là rất quan trọng. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình này phải gắn với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ; qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm nòng cốt cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hai là, thông qua sinh hoạt chi bộ, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và đánh gia đầy đủ, toàn diện, khách quan việc thực hiện nhiệm vụ cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống,… của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, một mặt, kịp thời có sự động viên đối với các cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông qua các hình thức khen thưởng, biểu dương, đồng thời tích cực tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến; mặt khác, kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, với tình cảm đồng chí chân thành, cần có những biện pháp cụ thể, thiết thực và quyết liệt để giúp những cán bộ, đảng viên có sai phạm, khuyết điểm được sửa chữa, tiếp tục phấn đấu vươn lên. Xây dựng các tập thể chi bộ điển hình trong sạch, vững mạnh và đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình, làm kiểu mẫu cho các chi bộ khác học tập, noi theo.

Ba là, các cấp ủy mà trước hết là các đồng chí bí thư chi bộ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo đúng quy định của Đảng. Trong công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, cần chú trọng lựa chọn những nội dung sát hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở bằng cách gắn việc đánh giá, phân loại cấp ủy, cán bộ hằng năm với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ sở được phân công phụ trách. Theo đó, các đồng chí cấp ủy viên cần thường xuyên tham dự các kỳ họp của cấp ủy, tổ chức đảng mà mình được giao phụ trách, đồng thời kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, nắm bắt thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Bốn là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các văn bản, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện. Qua đó, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm và có những biện pháp phù hợp giúp các chi bộ chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt, xây dựng các chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Ly Lê

Video