Thứ Hai, 18/6/2018
Bắc Giang: Những kết quả bước đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
16/5/2017 22:32' Gửi bài này In bài này
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Ninh, tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Ảnh: yenninh.bacgiang.gov.vn

Với mục tiêu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Bắc Giang coi là nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Những kết quả đạt được sau gần một năm thực hiện Chỉ thị đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả chủ yếu

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời, có hệ thống, sát thực tế.

Quyết tâm lấy việc học tập và làm theo Bác để tạo những chuyển biến rõ nét và thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công tác và sinh hoạt của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn tỉnh, bám sát nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU và Chương trình hành động số 22-CTr/TU để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đến năm 2020, xác định rõ nội dung, hình thức học tập và làm theo, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cũng khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Đến hết năm 2016, 100% số cấp ủy, tổ chức đảng ở Bắc Giang đều đã ban hành các văn bản về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc xây dựng các chương trình hành động cũng được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, gắn với giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tổ chức tuyên truyền kịp thời, thường xuyên, với nội dung thiết thực, cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú.

Sau khi ban hành các văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngày 31-10-2016, Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được diễn ra với gần 4 nghìn đại biểu tham dự, tại 31 điểm cầu. Qua Hội nghị, các đại biểu tham dự không chỉ được giới thiệu về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, mà quan trọng hơn, còn được quán triệt những yêu cầu đối với các cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả thiết thực.

Ngay sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời in, sao nội dung của Hội nghị để gửi cho các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, làm cơ sở để các chi bộ, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai. Nhờ đó, đến ngày 20-12-2016, 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch của cấp trên trực tiếp, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự là 97%.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác không chỉ được triển khai một cách thường xuyên, liên tục, mà còn thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, như tổ chức tuyên truyền trên báo chí địa phương, các bản tin, trang thông tin điện tử, các tác phẩm văn học - nghệ thuật; qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt, qua các hoạt động sinh hoạt chuyên đề được định hướng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Có thể nói, những hoạt động tuyên truyền hiệu quả, đa dạng, phù hợp đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có được nhận thức sâu sắc, đầy đủ về những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó tự giác trong học tập và làm theo Bác, đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thứ ba, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết của Đảng bộ trong thực nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội của Bắc Giang có được những chuyển biến đáng mừng. Năm 2016, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư vượt 1 tỷ USD, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 7 bậc so với năm 2015 (xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Công tác cải cách hành chính được chú trọng, việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã tạo được chuyển biến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành,…

Trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên tất cả các mặt công tác đều được gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tập trung chấn chỉnh kỷ luật và tác phong trong Đảng. Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 11 tập thể, 12 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo các cấp tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Mặc dù tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên giảm 1,4% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên giảm 1% so với năm 2015, và toàn Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 7 tổ chức đảng, 91 đảng viên, song niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền từng bước được củng cố, tăng cường.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tự giác thực hiện nêu gương, chủ động lựa chọn việc làm theo gương Bác gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Năm 2016, có 6.655 việc đăng ký “làm theo” của tập thể và 248.829 việc đăng ký “làm theo” của cá nhân, mức độ hoàn thành đạt trên 90%, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời giải quyết dứt điểm nhiều bức xúc, vấn đề nổi cộm, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thứ tư, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, ngăn ngừa và khắc phục “bệnh thành tích”, “nói không đi đôi với làm”, cấp ủy các cấp ở tỉnh Bắc Giang đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp mình. Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ở cấp mình gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nghiêm túc thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác ở các cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã góp phần kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều địa phương triển khai thực hiện rất tốt các nội dung này, như các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Sơn Động và thành phố Bắc Giang.

Một số điểm sáng trong triển khai thực hiện

Một là, kịp thời, sáng tạo trong hình thức, phương pháp tuyên truyền để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống thông tin - truyền thông của tỉnh và trong các tổ chức đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị còn chủ động tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để phát huy trí tuệ tập thể, tìm ra giải pháp thiết thực để triển khai Chỉ thị một cách hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Tiêu biểu cho cách làm này là các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế. Việc sao, in dạng USB đối với nội dung Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì để gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã góp phần bảo đảm việc thông tin một cách nhanh chóng, chất lượng trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khuyến khích các trường học lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào các bài giảng về văn học, lịch sử, các sinh hoạt ngoại khóa gắn với du lịch về nguồn,… cho học sinh.

Hai là, nội dung học tập và làm theo Bác thiết thực và cụ thể, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được đưa vào kế hoạch hằng năm, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Các chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được xây dựng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Các ngành, cơ quan, đơn vị còn chủ động rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh sao cho phù hợp với tiêu chuẩn cán bộ từng ngành, cơ quan, đơn vị. Việc lựa chọn các nội dung học tập và làm theo của các địa phương, đơn vị, ngoài việc gắn với các nhiệm vụ chính trị của mình, còn hướng vào giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra, nhất là xử lý các khâu yếu, các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận.

Ba là, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Chương trình hành động số 22-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh việc xác định rõ nội dung, hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, còn nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, với quyết tâm tạo được chuyển biến rõ nét và thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công tác và sinh hoạt của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn; xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tự giác thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, một nội dung cơ bản được nhấn mạnh là những yêu cầu đối với cấp ủy các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm, gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng các quy định quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo Bác, đồng thời cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, thiết thực học tập và làm theo Bác qua việc nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung chấn chỉnh kỷ luật và tác phong trong Đảng, việc học tập và làm theo Bác ở Bắc Giang được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Theo đó, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các cấp. Công văn số 624-CV/TU, ngày 23-02-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định rõ: Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi đảng viên phải tự đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự giác kiểm điểm; chi ủy gợi ý kiểm điểm đối với các đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm; đảng viên có vi phạm mà không được chi bộ, cấp ủy đảng trực tiếp quản lý phát hiện, gợi ý kiểm điểm, phê bình thì chi bộ, cấp ủy đảng cấp đó phải chịu hình thức kỷ luật của Đảng,… Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đi đầu trong hoạt động này là Thành ủy Bắc Giang, các huyện ủy Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên./.

Ly Lê Bùi Huấn

Video