Thứ Năm, 24/5/2018
Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế
3/5/2017 14:3' Gửi bài này In bài này
Một phiên họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh minh họa.

Cùng với công cuộc đổi mới đất nước ngày càng phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu, quá trình hội nhập quốc tế từng bước được đẩy mạnh và mở rộng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định mục tiêu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, coi hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, an ninh khu vực và thế giới trong những năm tới, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được cũng đã xuất hiện những khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường hơn. Tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta sẽ chịu tác động đa chiều, dưới nhiều cấp độ, đan xen giữa cơ hội và thách thức. Vì vậy, cùng với việc có đường lối chiến lược, chủ trương giải pháp đúng đắn, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mới. Theo đó, phải tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Những kết quả rõ rệt

Trong thời gian qua, việc đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã đạt được những kết quả rõ rệt.

Một là, đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Ngày 01-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, trước hết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt để nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hệ thống văn bản tương đối đầy đủ, đồng bộ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương căn cứ các hướng dẫn, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các hướng dẫn, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới áp dụng để thực hiện hoặc ban hành các văn bản theo thẩm quyền ở cấp mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra ở địa phương đã có những sáng tạo trong việc ban hành một số những quy chế, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phù hợp với điều kiện tình hình ở địa phương, đơn vị. Các văn bản trên về công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác này.

Hai là, đổi mới việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ động ban hành chương trình kiểm tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, trong đó có việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phân công các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy cấp dưới đã xây dựng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ cụ thể trong từng thời gian để tập trung chỉ đạo thực hiện, hướng vào phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Mặt khác, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã coi trọng việc phát huy vai trò của các ban Đảng, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra các cấp trong việc tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả. Đồng thời, giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý và đôn đốc, theo dõi các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát để bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã chủ trì xây dựng và duyệt chương trình kế hoạch kiểm tra của cấp ủy, có tham khảo chương trình giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, chương trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước để thống nhất loại bỏ những nội dung, những cuộc kiểm tra, giám sát trùng lắp hoặc giao cho một cơ quan chủ trì phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát.

Ba là, đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Từ nhiệm kỳ Đại hội XI đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổ chức thực hiện đúng quy trình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành 14 quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo hướng gọn, nhẹ, đơn giản bớt về thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thẩm quyền. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp tỉnh và một số cấp huyện đã căn cứ quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Trung ương để ban hành quy trình sát hợp và tổ chức thực hiện có kết quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo, cải tiến đổi mới biện pháp, phương pháp kiểm tra, giám sát bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết từng thời kỳ, từng vụ việc kiểm tra, giám sát cụ thể có kết quả.

Sau kiểm tra, giám sát, có thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát và theo dõi, đôn đốc đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát và tổ chức đảng có liên quan thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từng bước được nâng lên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên nhất là vi phạm về tham nhũng, lợi ích nhóm trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong lĩnh vực thuế, hải quan; giúp cấp ủy chỉ đạo các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp điều tra, truy tố các cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, tẩu tán tài sản, rửa tiền, hoặc bỏ trốn nước ngoài. Mặt khác, kịp thời điều chỉnh, bổ khuyết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng sát, đúng và trúng với tình hình thực tế. Qua đó, góp phần quan trọng vào đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” và “bệnh thành tích” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đổi mới chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Từ năm 2008 đến nay, Ban Bí thư đã ban hành 23 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các tỉnh, thành phố và cấp huyện, quận đã căn cứ quy chế phối hợp do Ban Bí thư ban hành để ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra cấp mình với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng, trong đó có những việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm là, đổi mới việc chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, từ năm 2007 đến nay, Ban Bí thư đã trực tiếp chủ trì tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn Đảng. Nhiều cấp ủy các cấp đã trực tiếp chủ trì hoặc chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp mình với sự đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp, chất lượng từng bước được nâng lên. Định kỳ sáu tháng, hằng năm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã trực tiếp nghe và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp còn quan tâm chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp tiến hành nghiên cứu một số đề tài, đề án khoa học phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh; mặt khác, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết theo các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng hoặc công tác kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng đến nay trong điều kiện hội nhập quốc tế cũng còn một số hạn chế, bất cập sau đây:

Một là, việc chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa sâu, còn hình thức, chậm đổi mới, nên tác dụng còn hạn chế; ít liên hệ với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để có biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát hợp, đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục.

Hai là, một số cấp ủy cấp dưới chậm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên thành quy định, quy trình của cấp mình để thực hiện phù hợp; nơi đã cụ thể hóa còn vận dụng máy móc, sự sáng tạo, đổi mới chưa nhiều. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới, nhất là cấp huyện và tương đương trở xuống chưa chủ động hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, còn thụ động, trông chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Ba là, một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhận thức chưa đúng, còn giao cho ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy; các ban của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế; các ban cán sự đảng, đảng đoàn còn lúng túng, bị động trong lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra. Một số ủy ban kiểm tra, các ban của cấp ủy chưa chủ động phối hợp thực hiện việc tham mưu, giúp cấp ủy trong việc ban hành, thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Một số đảng viên vi phạm chưa được xử lý kỷ luật kịp thời, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự.

Bốn là, một số cấp ủy cấp huyện và tương đương trở xuống, chưa trực tiếp chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp mình theo quy định.

Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, bên cạnh thuận lợi là cơ bản cũng nảy sinh nhiều nguy cơ cán bộ, đảng viên chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo, quan liêu, xa dân, độc đoán, chuyên quyền, đặc quyền đặc lợi, tư duy nhiệm kỳ, nhóm lợi ích, bệnh thành tích… dẫn đến tha hóa, biến chất; gây hậu quả xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trong điều kiện đó, Đảng ta đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kể cả về phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Một là, các cấp ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong cả nhận thức và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Việc giáo dục phải gắn với quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định thi hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ cần nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát, tích cực đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế hiện nay. Cấp ủy vừa chú trọng ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình, vừa tăng cường tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo quy định của Điều lệ Đảng có trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện đồng bộ cả kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên với tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, coi trọng và tăng cường tự kiểm tra gắn với tự giác, tự phê bình. Kết hợp chặt chẽ cả tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tự phê bình của cả chủ thể và đối tượng kiểm tra, giám sát. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng thẩm tra, xác minh, kỹ năng vận động, thuyết phục, cảm hóa đối tượng kiểm tra, giám sát. Gắn chặt công tác kiểm tra với công tác tư tưởng, công tác dân vận, công tác tổ chức, cán bộ; phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng trong nước với cấp uỷ, tổ chức đảng ở ngoài nước. Khi cần thiết thì đình chỉ công tác của cán bộ, đảng viên để phục vụ công tác kiểm tra nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả; chủ động có biện pháp quản lý.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về những lĩnh vực, địa bàn có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, dễ xảy ra khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm(1), nhất là các lĩnh vực như: thực hiện các dự án đầu tư, các chương trình tài trợ của nước ngoài, lĩnh vực thuế, hải quan; các dấu hiệu vi phạm về chuyển giá, có sự câu kết của cán bộ, công chức với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong đấu thầu, xúc tiến đầu tư, cấp phép thực hiện chương trình, dự án,...

Các vụ việc có vi phạm phải được xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, đồng bộ, kịp thời cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các cơ quan bảo vệ pháp luật có biện pháp điều tra, ngăn chặn kịp thời việc tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn đối với các vụ việc vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài hoặc cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bốn là, hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế, hợp tác với nước ngoài, các dự án có liên quan đến hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, có các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, hoặc các dự án của doanh nhân có vốn của nhà nước đầu tư ở nước ngoài. Coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các lực lượng, các tổ chức đảng, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài trong thực hiện kiểm tra, giám sát, bảo đảm xử lý vụ việc một cách đồng bộ, toàn diện, triệt để.

Năm là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp chỉ đạo các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, quy trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp, trong đó có việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế hiện nay.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy ban kiểm tra các cấp giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên và của cấp mình để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế. Nghiên cứu tăng thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra các cấp, trong đó có việc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Sáu là, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đổi mới, tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, trong đó có các tố cáo có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm có yếu tố nước ngoài. Từng bước nghiên cứu cho thực hiện giải quyết tố cáo giấu tên, mạo tên đối với các dấu hiệu vi phạm về tham nhũng. Có quy định hướng dẫn cụ thể để ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có kết quả việc giám sát thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; giám sát cán bộ, đảng viên đi học tập, công tác ở nước ngoài hoặc có con học tập, công tác ở nước ngoài.

Bảy là, tăng cường chỉ đạo nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kể cả sơ kết, tổng kết theo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là việc đổi mới lý luận, tổng kết thực tiễn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, cũng như đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát trong điều kiện một đảng cầm quyền, hội nhập quốc tế, có sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin; coi trọng công tác nghiên cứu dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả./.

----------------------------------------------------
(1) Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý và mua sắm tài sản công, tài chính, ngân hàng; sắp xếp chuyển đổi, tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; lĩnh vực cải cách hành chính, tư pháp; công tác tổ chức cán bộ.

Cao Văn Thống*; TS. Trần Duy Hưng***Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; **Kiểm tra viên Cao cấp, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Video