Thứ Tư, 20/6/2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với bảo đảm quyền của phụ nữ hiện nay
28/4/2017 22:38' Gửi bài này In bài này
Biểu trưng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nguồn: hoilhpn.org.vn
Sự thay đổi đó dựa trên việc kế thừa và phát triển thêm những giá trị để phù hợp với thời đại mới. Cần cù, chịu khó, tôn trọng kỷ luật, có nguyên tắc vốn là đức tính đáng quý của người phụ nữ Việt Nam, nhưng với thời đại mới nó cần thêm cả sự năng động, sáng tạo, cách suy nghĩ và giải quyết công việc linh hoạt... để tạo nên phẩm chất mới của phụ nữ ngày nay.

Để người phụ nữ có đủ điều kiện phát triển trong thời đại mới, trước hết cần nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ (1).

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, bảo đảm quyền của phụ nữ hiện nay có vai trò quan trọng của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các nhiệm vụ cần phải thực thi gồm:

Thứ nhất, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao trình độ cho phụ nữ; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trực tiếp là ở cơ sở, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống cho phụ nữ, nhất là vận động, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ về bình đẳng giới, thông qua việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ gắn với việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Hội cần tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình tư tưởng, lối sống, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt các nhóm phụ nữ yếu thế; kịp thời phát hiện và chủ động tham gia giải quyết các vụ việc ngược đãi, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm, vi phạm các quyền hợp pháp của phụ nữ. Hội cần phải phối hợp với cơ quan Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, ngành văn hóa, thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, có biện pháp góp phần giảm thiểu định kiến giới, trong các ấn phẩm văn hóa, thông tin, quảng cáo; đề xuất các cơ quan chức năng tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề và các ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.

Thông qua đó, vận động phụ nữ tích cực học tập nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, kiến thức xây dựng gia đình; đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, quyền dân chủ trực tiếp, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật.

Ở đây rất cần thực hiện những biện pháp cụ thể và thiết thực, như thực hiện chương trình xóa mù chữ cho phụ nữ, nhất là cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; duy trì, phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách phụ nữ; vận động, khuyến khích phụ nữ nông thôn tham gia phong trào đọc và vận dụng kiến thức từ sách báo vào cuộc sống.

Trong khả năng và thẩm quyền của mình, Hội phấn đấu để các chi hội phụ nữ có báo của Hội Phụ nữ; thực hiện có chất lượng chủ trương cấp báo Phụ nữ Việt Nam chuyên đề Dân tộc và Miền núi cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và chi Hội phụ nữ thôn, bản miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra Hội cần có những biện pháp khuyến khích khả năng sáng tạo của phụ nữ, như: Tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo định kỳ 2 năm/1 lần với các hoạt động hội thảo, tạo diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phát hiện, tôn vinh sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, bằng các hình thức thích hợp, Hội hỗ trợ phát triển những ý tưởng sáng tạo của phụ nữ có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Từ đó sẽ có tác dụng động viên và khích lệ lớn đối với sự sáng tạo của phụ nữ để phát triển kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.

Thứ hai, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

Trọng tâm hiện nay là vận động phụ nữ phát huy tinh thần vượt khó vươn lên thoát nghèo. Trên cơ sở nắm vững tình hình hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đăng ký chỉ tiêu giúp hộ nghèo có địa chỉ. Hội cần sát cánh với chị em tập trung tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ đồng bộ để giảm nghèo hiệu quả, như: tiếp cận vốn vay, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế hộ gia đình, kỹ năng kinh doanh, quản lý chi tiêu tiết kiệm.

Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ nghèo; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời, tiếp tục vận động phụ nữ và cộng đồng tham gia các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và cuộc vận động ủng hộ xây dựng "Mái ấm tình thương”; hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ tham gia các loại hình kinh tế hợp tác, khởi sự và phát triển doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Để có thể thúc đẩy hình thành phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, cần gắn kết với hoạt động dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và các hoạt động giảm nghèo, phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp của phụ nữ. Trong đó, coi trọng dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ, đặc biệt tại khu vực nông thôn; củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề thuộc Hội và kết nối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nữ, trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ về bảo vệ môi trường; khuyến khích phụ nữ tham gia quản lý, khai thác hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm cân bằng sinh thái, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường. Trong đó, quan tâm vận động, hướng dẫn phụ nữ xây dựng, phát triển mô hình "Sản xuất thực phẩm sạch", "Tiêu dùng sạch" và tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án và hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội cần có những hình thức hướng dẫn phụ nữ kiến thức, kỹ năng về giáo dục gia đình và tổ chức cuộc sống gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trên cơ sở phát huy tính chủ động của hộ gia đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ; xây dựng và nhân rộng mô hình truyền thông, tư vấn, hỗ trợ xây dựng gia đình phù hợp với địa bàn dân cư. Thông qua việc phối hợp với các ngành, các cấp, thực hiện những đề án với những mục tiêu có tính cơ bản và thiết thực trong xây dựng gia đình hạnh phúc, như: nuôi con bằng sữa mẹ; phát triển nhóm trẻ dựa vào cộng đồng; quản lý, giáo dục trẻ em không phạm tội và tệ nạn xã hội...

Đồng thời, Hội cần tích cực góp phần thúc đẩy tổ chức các hoạt động dịch vụ gia đình và dịch vụ an sinh xã hội theo hướng chuyên nghiệp, từng bước phục vụ được nhu cầu của phụ nữ, gia đình trong cộng đồng. Phấn đấu để mỗi tỉnh/thành có ít nhất 01 mô hình dịch vụ gia đình phù hợp với điều kiện địa phương. Thí điểm và triển khai mô hình Trung tâm tư vấn tiền hôn nhân và hỗ trợ gia đình trực thuộc Trung ương Hội và các tỉnh/thành Hội; mở rộng mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”; phấn đấu để mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 01 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng nhằm tư vấn giải quyết mâu thuẫn, bạo lực gia đình; trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình, hoặc là nạn nhân của buôn bán trở về. Thông qua đó, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình, bị buôn bán trở về, phụ nữ kết hôn với người nước ngoài và phòng, chống bạo lực học đường.

Hằng năm, các cấp Hội cần tổ chức “Ngày hội gia đình hạnh phúc” vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam theo hướng triển khai đồng bộ các hoạt động biểu dương, truyền thông, tư vấn, hội thi, diễn đàn, triển lãm,... thu hút sự tham gia của nam giới nhằm khuyến khích tăng cường trách nhiệm và sự chia sẻ của nam giới với phụ nữ trong công việc gia đình.

Phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để tổ chức các hoạt động, triển khai mô hình lồng ghép truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Thông qua đó, vận động phụ nữ thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020, góp phần duy trì tỷ lệ tăng dân số 1%/năm, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt phòng lây truyền từ mẹ sang con, giảm kỳ thị và hỗ trợ người nhiễm, người bị ảnh hưởng bởi HIV.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động góp phần làm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ phá thai, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên; quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ cao tuổi... bằng các biện pháp thiết thực, từ tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ kiểm tra sức khỏe định kỳ đến tham gia giám sát các cơ sở khám chữa bệnh.

Thứ tư, tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.


Trung ương Hội tập trung tham mưu đề xuất một số chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, như: phát triển nhà hay nhóm trẻ dựa vào cộng đồng; chế độ thai sản đối với phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh con đúng chính sách dân số (ngoài đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc); chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho phụ nữ; chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ công tác ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh/thành chủ động lựa chọn vấn đề ưu tiên tham mưu đề xuất một số chủ trương, chính sách cụ thể hỗ trợ người mẹ, gia đình; phát triển nhà, nhóm trẻ dựa vào cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ lao động nữ khu vực nông thôn, khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước… phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và cơ sở nắm bắt nhu cầu, phát hiện vấn đề, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội cấp trên giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra đối với phụ nữ và cán bộ nữ ở địa phương.

Tổ chức giám sát và tham gia kiểm tra, giám sát theo quy định việc soạn thảo, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới, an sinh xã hội và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phản hồi kịp thời và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và huy động sự tham gia trực tiếp của phụ nữ trong quá trình giám sát.

Phát triển các mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ phù hợp với đối tượng và khả năng của từng cấp Hội; xây dựng mạng lưới và phát huy hiệu quả hoạt động của cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật của Hội; củng cố, thành lập mới các Trung tâm hoặc Phòng tư vấn pháp luật; duy trì tính bền vững, nâng chất lượng và mở rộng mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại cộng đồng./.

----------------------
Tài liệu tham khảo:

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.163
Nguyễn Thị Loan AnhĐại học Văn hóa Hà Nội

Video