Thứ Sáu, 27/4/2018
Công tác dân vận của các cấp ủy đảng ở tỉnh Hà Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
31/3/2017 21:27' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN
Qua các kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều tập trung nhấn mạnh đến tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân và việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng sao cho phù hợp với thực tiễn ở từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng,… đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc về công tác vận động quần chúng, lấy đó làm cơ sở để tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.

Ngoài Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Nghị quyết 8b), khóa VI (27-3-1990) - Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về công tác dân vận, một dấu mốc quan trọng nữa đó là Nghị quyết 25 - NQ/TW, ngày 03-6-2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa to lớn về công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đến Đại hội lần thứ XII, Đảng tiếp tục khẳng định: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân” nhằm phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Quán triệt tinh thần đó, trong thời gian qua, công tác dân vận của các cấp ủy đảng ở tỉnh Hà Nam đã được quan tâm đúng mức với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Việc nắm bắt diễn biến tâm lý, tư tưởng của nhân dân, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; tổ chức động viên, khích lệ nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở được chú trọng thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng luôn tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động thảo luận, bàn bạc về các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, tổ chức đảng nhằm phát huy sáng kiến trong việc tổ chức hoạt động của mình, tạo sự thống nhất trong phương thức tiến hành công tác dân vận. Để công tác dân vận đi vào thực chất và có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều tổ chức đảng trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, chi tiết với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đó là định hướng nội dung, phương hướng hoạt động và đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho từng tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kết quả hoạt động, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, Đảng đoàn, các chi bộ thuộc khối đoàn thể; kiện toàn Ban Dân vận các cấp, nhất là khối dân vận xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ đạo tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân Chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế tại một số địa phương trong tỉnh, nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua đã được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả như cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “ngày vì người nghèo”,… Điểm nổi bật trong công tác dân vận của các cấp ủy đảng, đó là kết quả lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thông qua các hình thức “khéo vận động” của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân đã được phát huy, góp phần tích cực vào việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội ở các địa phương, cơ sở. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân. Nhờ làm tốt mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện các dự án phát triển kinh tế. Tính đến nay, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Một số xã, thị trấn đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa - tư tưởng, tôn giáo và trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định và giữ vững, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được củng cố vững chắc. Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng được các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, coi đó là khâu quan trọng của mọi thành công. Các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng. Vì vậy, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, công tác dân vận hiện nay của không ít cấp ủy các cấp vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận còn chậm, kém hiệu quả. Chưa đánh giá, dự báo chính xác và nắm bắt kịp thời những diễn biến về tâm lý, tư tưởng; tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có những biện pháp, cách thức tiến hành dân vận một cách hiệu quả. Việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận còn chậm. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức; còn qua loa, đại khái, thiếu sâu sát. Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân; những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết; quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi bị vi phạm. Công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân và cơ chế phối hợp hoạt động của hệ thống chính trị chậm được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu, thiếu đồng bộ, nhịp nhàng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là vấn đề gây nhức nhối trong dư luận xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với tổ chức đảng; đồng thời, cũng là thách thức lớn đối với công tác dân vận và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân. Phương thức lãnh đạo công tác dân vận của một số cấp ủy địa phương, cơ sở chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn, chưa phù hợp với từng đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do:

- Nhận thức của một số cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác dân vận còn chưa đầy đủ, thiếu chiều sâu.

- Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác dân vận còn thiếu đồng bộ, nhịp nhàng, nên tính hiệu quả thấp; khuynh hướng “hành chính hóa” trong các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị xuất hiện ngày càng nhiều, dẫn đến chất lượng hoạt động chưa cao.

- Một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nên việc đưa ra các biện pháp tuyên truyền, vận động chưa bảo đảm tính khoa học, thiết thực và hiệu quả.

- Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở nhìn chung còn nhiều hạn chế; chất lượng công tác tham mưu của một số Ban Dân vận, Khối Dân vận xã, phường, thị trấn còn chưa đáp ứng được những đòi hỏi từ thực tiễn cơ sở, địa phương.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các mô hình điểm chưa được thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở ở tỉnh Hà Nam cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Trên cơ sở đó, từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực có nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác dân vận phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ; đề ra mục tiêu, yêu cầu đạt được sao cho vừa đáp ứng được tình hình cụ thể, vừa tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức tiến hành công tác dân vận, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị các cấp đối với công tác dân vận. Trong đó, lấy chi bộ làm trọng tâm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở hoặc cơ quan, đơn vị mình; hướng mạnh về cơ sở để thấy rõ được những thuận lợi, khó khăn, những tâm tư, nguyện vọng của người dân để có biện pháp, giải pháp lãnh đạo phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, là yêu cầu về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ làm công tác dân vận nói riêng.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Dân vận các cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ dân vận, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, mở các khóa tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp.

Bốn là, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức công tác dân vận, phương thức hoạt động của từng tổ chức sao cho thiết thực và hiệu quả nhất. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm; chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích về công tác dân vận. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách, việc làm, đền bù, thu hồi đất đai, tệ nạn xã hội,…

Năm là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác dân vận ở cấp cơ sở vừa “hồng” vừa “chuyên”; có cơ chế, chính sách phù hợp, thỏa đáng đối với đội ngũ làm công tác dân vận nhằm thu hút, khích lệ họ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu là, các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng; chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy về công tác dân vận; việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ xã, phường, thị trấn, và Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện đồng bộ những giải pháp trên đây sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở Hà Nam, đáp ứng yêu cầu tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.


Đoàn Trinh NamTrường Chính trị tỉnh Hà Nam

Video