Chủ Nhật, 27/5/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-3-2017
20/3/2017 15:7' Gửi bài này In bài này

Đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính là Văn phòng Bộ, UBND

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, để tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phân công lại và thống nhất về đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng quy định đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả thực thi công vụ

 
 Hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS), sáng 14-3.

Qua 2 năm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 6 loại dịch vụ là: Cấp Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh và Chứng thực ở 10 địa phương được chọn mẫu và thực tế việc chủ động triển khai của 4 bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố (trên cơ sở tham khảo hướng dẫn Bộ Nội vụ) cho thấy, phương pháp đánh giá còn chưa thống nhất, kết quả phong phú nhưng khó so sánh; cần tổng kết việc đo lường đánh giá hài lòng người dân thời gian qua, hướng tới việc hình thành phương pháp thống nhất trong cả nước. Đây là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS), sáng 14-3.

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thông qua phương thức phát phiếu khảo sát cho đối tượng điều tra xã hội học tại một điểm tập trung ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã, từ ngày 01-01-2014 đến ngày 30-6-2015, 15.120 đối tượng điều tra xã hội học đã được chọn để triển khai SIPAS 2015, từ 108 xã của 3 thành phố trực thuộc Trung ương và 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng trong cả nước (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh và Cà Mau).

Tính đến tháng 12-2016, có 4 bộ, ngành và 32 địa phương đã chủ động triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Phương pháp đo lường sự hài lòng đều dựa trên điều tra xã hội học để thu thập dữ liệu và xác định chỉ số. Tuy nhiên, nội dung và cách thức triển khai điều tra xã hội học, xác định chỉ số lại rất khác nhau.

Tiêu chí đo lường, thang đánh giá của các bộ, ngành, địa phương có sự khác nhau, vì vậy các phiếu khảo sát cũng khác nhau về thiết kế, bố cục và nội dung. Qua tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức mà các bộ, ngành, địa phương công bố rất đa dạng. Ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương, chỉ số hài lòng được tính theo cách thức Bộ Nội vụ hướng dẫn, đó là tỷ lệ phần trăm của tổng số ý kiến đánh giá tốt và rất tốt trên tổng số ý kiến đánh giá của mỗi tiêu chí. Phần lớn các bộ, ngành, địa phương xây dựng nhiều chỉ số, gồm các chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Tuy nhiên, một số địa phương xây dựng một chỉ số cho mỗi cơ quan/dịch vụ và một vài địa phương chỉ xây dựng một chỉ số duy nhất cho toàn tỉnh. Nhiều bộ, ngành, địa phương có chỉ số khá tương đồng với kết quả mà Bộ Nội vụ đã triển khai xác định năm 2015: Các chỉ số chất lượng ở trong khoảng 40-70% và chỉ số hài lòng trong khoảng 70-90%. Trong khi đó, một vài địa phương có chỉ số hài lòng rất cao, đều trong khoảng 95% - 100%. Kết quả đo lường sự hài lòng của các bộ, ngành, địa phương rất khác nhau, không thể hiện được tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần có tài liệu hướng dẫn để triển khai, có hướng dẫn khung, chuẩn hóa hướng dẫn, tạo cơ sở để triển khai đánh giá sự hài lòng hằng năm tại tất cả các tỉnh, thành phố, tất cả các bộ, ngành.

Để việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, đi vào nền nếp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị trên cơ sở đề án phê duyệt, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương để phát hiện kịp thời những tồn tại trong chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng như nắm bắt được nhu cầu của người dân, tổ chức, từ đó xác định các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng được sự mong đợi của người dân, tổ chức. Trong quá trình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả kết quả đo lường sự hài lòng, gắn kết quả đo lường với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, với chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả thực thi công vụ.

Hậu Giang: Ban hành cơ chế miễn nhiệm, cho từ chức cán bộ làm việc thiếu hiệu quả

Ngày 16-3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang Bùi Văn Sáu cho biết, thời gian tới, các cấp ủy sẽ rà soát quy trình giải quyết công việc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc, có chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Hậu Giang sẽ ban hành cơ chế thực hiện việc miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc thiếu hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến tuổi nghỉ hưu.

Tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn và đưa ra các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, đột phá, phù hợp xu thế phát triển. Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo các chủ trương của cấp ủy được cụ thể hóa, thể chế hóa và triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ.

Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy sẽ đổi mới theo hướng khoa học, thực tiễn; chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, đảm bảo điều kiện thực hiện, tránh rập khuôn, sao chép, hình thức. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ gắn liền với đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu.

Đảng bộ tỉnh Hậu Giang hiện có 12 đảng bộ trực thuộc với hơn 500 tổ chức cơ sở đảng và hơn 31 ngàn đảng viên. Thời gian qua, trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động một số đảng đoàn, ban cán sự đảng còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như còn lúng túng, lẫn lộn giữa vai trò của đảng đoàn, ban cán sự đảng với vai trò của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, mặt trận, đoàn thể cùng cấp, nhất là trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, mối quan hệ phối hợp giữa các đảng đoàn, ban cán sự đảng với các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mỗi tổ chức chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Nội dung, chế độ sinh hoạt của một số đảng, đoàn, ban cán sự đảng chưa thường xuyên, chưa theo đúng quy chế, chưa thực sự đổi mới, chất lượng chưa cao; có nơi chưa phân biệt được rõ nội dung sinh hoạt của đảng đoàn, ban cán sự đảng với nội dung sinh hoạt của tập thể lãnh đạo.

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua hình thức “Dân chấm điểm M. Score”

Dự án “Dân chấm điểm M. Score” đã cung cấp một giải pháp hữu hiệu cho công tác đánh giá cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ công, đó là khẳng định được đưa ra tại hội nghị tổng kết 2 năm triển khai dự án này do HĐND tỉnh Quảng Trị cùng Tổ chức Oxfam phối hợp tổ chức ngày 17-3.

Dự án “Dân chấm điểm M.Score” là chương trình sử dụng phương pháp khảo sát ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng dịch vụ công. Được triển khai từ tháng 10-2014, sau hơn 2 năm thực hiện, dự án “Dân chấm điểm M.Score” đã cung cấp giải pháp hữu hiệu cho công tác đánh giá chất lượng dịch vụ công tại Quảng Trị. Tính đến hết năm 2016, đã có gần 18.000 trường hợp người dân được tổng đài Dân chấm điểm tiếp cận khảo sát. Bên cạnh đó, đường dây nóng 1800.8081 hoạt động ổn định, được nhiều người biết đến và tin tưởng hơn trong việc cung cấp thông tin phản ánh. Riêng từ tháng 10-2015-12-2016, đường dây nóng đã tiếp nhận 487 cuộc gọi hữu ích từ người dân, trong đó có 371 cuộc gọi liên quan đến tổ chức hành chính tại văn phòng một cửa và 116 cuộc gọi phản ánh các vấn đề khác. Qua đó cho thấy thực tế về tình hình xử lý hồ sơ qua văn phòng 1 cửa còn nhiều tồn tại, đặc biệt có hơn 40% dữ liệu quá hạn. Nguyên nhân chính của việc này do xử lý chậm trễ hoặc có thể xử lý đúng tiến độ nhưng chậm nhập dữ liệu lên hệ thống…

Dự án “Dân chấm điểm M.Score” đã giúp các cơ quan chức năng kịp thời ban hành nhiều công văn chỉ đạo giải quyết các trường hợp vướng mắc được phản ánh qua đường dây nóng. Dự án đi vào hoạt động đã trở thành nhân tố thúc đẩy nhiều địa phương kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; thúc đẩy ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa; từng bước số hóa việc lưu trữ thông tin thay thế cho hoạt động ghi chép thủ công; bố trí công chức chuyên trách thay vì kiêm nhiệm như trước đây, từ đó nâng mức độ hài lòng của người dân từ 7,5 tăng lên 8-8,2 điểm trong năm 2016. Dự án đã hỗ trợ đắc lực cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tạo môi trường làm việc hiện đại, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, tổng hợp, theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính. \

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, dự án “Dân chấm điểm M.Score” vẫn còn một số tồn tại, khó khăn và hạn chế như: Một số thông tin cập nhật còn thiếu chính xác, chưa thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng khảo sát định kỳ và việc phúc đáp thông tin về tình trạng hồ sơ cho người dân qua đường dây nóng 1800.8081; phạm vi trả lời của tổng đài 1800.8081 còn hạn chế, đặc biệt việc giải quyết và trả lời các kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng nhiều thời điểm còn chưa kịp thời…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để tiếp tục nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện dự án, cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế để rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong nâng cao hiệu quả công tác hành chính công tại địa phương thời gian tới… Đặc biệt, về lâu dài để phát triển dự án bền vững cần thay đổi hình thức khảo sát từ gọi điện sang đánh giá nóng bằng máy tính bảng được lắp đặt tại các văn phòng 1 cửa để người dân dễ sử dụng cũng như tiết kiệm kinh phí và thời gian…

Hà Nội tìm giải pháp hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Với mong muốn chia sẻ những vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, ngày 15-3, Đoàn Thanh niên thành phố phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức Hội thảo giải pháp hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình chia sẻ: Hội thảo được tổ chức làm điểm, từ đó trong thời gian tới, Đoàn thanh niên các sở, ngành sẽ tổ chức những hội nghị, diễn đàn tương tự để lắng nghe những ý kiến của doanh nghiệp. Thực hiện Năm kỷ cương hành chính, Đoàn thanh niên kêu gọi đoàn viên, thanh niên của các sở, ban, ngành của thành phố chủ động lắng nghe và tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp. Đoàn thanh niên sẽ là cầu nối, tổng hợp các ý kiến, báo cáo thành phố để có những hình thức để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại hội nghị, rất nhiều kiến nghị, đề xuất, giải pháp đã được đại diện các doanh nghiệp đưa ra như: đề xuất thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện nghiên cứu, triển khai tối đa việc liên thông xử lý công việc, đơn giản hóa các thông tin, chứng từ, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 các thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp, hạn chế việc cán bộ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp với doanh nghiệp; ban hành cơ chế, hướng dẫn rút gọn thủ tục thuê đất và khuyến khích việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể, đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế, kế toán và có chính sách riêng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; công khai, đồng bộ hóa dữ liệu, thủ tục hành chính qua cổng thông tin điện tử của thành phố; ban hành chính sách, cơ chế, giảm thiểu thủ tục hành chính góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang công ty cổ phần không phải qua bước thành lập công ty TNHH có 2 thành viên trở lên…

Tại hội nghị, đại diện một số sở của Hà Nội cũng chia sẻ, giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp. Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội kiến nghị, Thành Đoàn hoặc Hội doanh nghiệp trẻ cần đứng ra đề xuất xu thế phát triển, cách quy hoạch như thế nào… lên cơ quan quản lý của Nhà nước để các cơ quan này hiểu rõ hơn nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp. Các đơn vị quản lý cần cải cách nhưng việc cải cách này cần phụ thuộc trên cái khó của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước trong việc phản ánh, trao đổi thông tin qua nhiều kênh khác nhau./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video