Thứ Năm, 21/6/2018
Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
4/3/2017 21:16' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2016 của toàn ngành và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ từ thực tiễn năm 2016, rút ra một số bài học kinh nghiệm là phải biết kế thừa, phát huy những ưu điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế để khắc phục; phát huy tối đa thế mạnh của từng tập thể và cá nhân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác phối hợp; coi trọng vai trò của nhân dân và truyền thông; phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp đúng, hành động quyết liệt, bám sát thực tiễn và tích cực đổi mới, sáng tạo. Toàn ngành thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; tạo được sự đoàn kết nhất trí trong các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền, thống nhất về ý chí và hành động, tất cả vì nhân dân phục vụ...

Để triển khai hiệu quả công tác năm 2017, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu. Đó là trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng phải vững mạnh về tư tưởng chính trị; thống nhất về ý chí và hành động; phải chặt chẽ về tổ chức; phương thức lãnh đạo phải đúng; phong cách làm việc phải khoa học; phải trong sạch về đạo đức, lối sống; vì nhân dân phục vụ.

Nhấn mạnh những công tác trọng tâm trong năm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý ngành tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và vấn đề phát huy vai trò của nhân dân, của báo chí trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Theo dõi, tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch 04-KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 14 nhiệm vụ cần thực hiện ngay, thường xuyên theo nguyên tắc kết hợp giữa “xây” và “chống” và “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” đều tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Năm 2017, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 11 nội dung trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ngành Tổ chức Xây dựng Đảng chủ trì và các chương trình, kế hoạch cụ thể đã nêu trong Báo cáo tổng kết và kế hoạch công tác của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp năm 2017. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ và xây dựng có chất lượng 2 Đề án lớn là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6 và Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7.

Cùng với đó, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, toàn ngành đẩy mạnh thực hiện “4 hóa” trong cải cách hành chính: “hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa về tổ chức thực hiện". Tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để “một nhiệm vụ chỉ một cơ quan, một tổ chức đảm nhiệm”, “một tổ chức, một cơ quan có thể làm nhiều nhiệm vụ”, “một việc chỉ một người làm”, “một người làm nhiều việc”; bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn... bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị cán bộ trong ngành đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc; đề cao kỷ cương, kỷ luật; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, trong năm nay, tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ từng chức danh cán bộ, công chức nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và nêu cao trách nhiệm cá nhân. Qua đó, xây dựng người cán bộ Tổ chức Xây dựng Đảng vừa hồng, vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, cần cù, chịu khó và nói không với tiêu cực. Trong công tác, đồng chí nhấn mạnh ngành tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế... Tiếp tục phát huy những sáng kiến mới, cách làm hay trong công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với quan điểm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị sau hội nghị, các đồng chí thường trực cấp ủy chỉ đạo cơ quan tổ chức cấp ủy thuộc quyền căn cứ vào tình hình thực tế của mình chủ động tham mưu cụ thể hóa các nội dung của Kết luận hội nghị để tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình./.

Theo: TTXVN

Các tin khác

Video