Thứ Sáu, 20/10/2017
 • Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư

  Năm 1976, khi về thăm quê ở làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thấy người dân đang luộc khoai mì (sắn) đón Tết, Tổng Bí thư Lê Duẩn nói: "Mồng 1 Tết mà tôi đến thăm nhà nào cũng thấy luộc sắn. Bà con ta còn nghèo quá! Trong đời hoạt động cách mạng, tôi đã chịu nghèo khổ nhưng bây giờ đất nước đã được thống nhất, phải lo làm sao để cho dân giàu lên. Phấn đấu để đồng bào ta, các ông bà già, trẻ con mỗi bữa có một quả trứng, một cốc sữa mà rất khó”. Theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, chính quyền, nhân dân huyện Triệu Phong nói chung và xã Triệu Thành nói riêng đã nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng quê hương ngày càng đi lên.

 • Công tác dân vận của các cấp ủy đảng ở tỉnh Hà Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  TCCSĐT - Công tác dân vận là hoạt động nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; là công việc cốt tử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và quan tâm công tác này.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn mang đậm tính khoa học, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn soi sáng cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 20 đến ngày 26-03-2017)

  TCCSĐT – Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Hà Nội có thể chủ động về nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp; Bình Phước: Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng và khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền (Tà Thiết); Hội nghị toàn quốc công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc thành phố Cần Thơ năm 2017; Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3 - Tuyên dương và trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016”; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 20 đến ngày 26-3-2017

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kỷ luật cá nhân vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu triển khai đo sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước, quy định trách nhiệm khi chậm ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn, là những tin nổi bật tuần qua.

 • Đổi mới, kiện toàn chính quyền địa phương xã để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người nông dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò là chủ thể, được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và thụ hưởng. Vai trò chủ động, tích cực của nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước có ý nghĩa quyết định đến thành công của xây dựng nông thôn mới.

 • Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hướng tới 10 năm thành lập

  TCCSĐT - Ngày 11-4-2017, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung tròn 10 năm thành lập. Trong 10 năm đó, Đảng bộ đã có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày càng trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh với tư cách quy luật tồn tại, phát triển của Đảng - từ quan điểm Hồ Chí Minh đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  TCCS - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người. Người liên tục đề cập vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hình thành một hệ thống các luận điểm mang tính nhất quán. Trong nhiều trường hợp, nội hàm hai khái niệm “xây dựng Đảng” và “chỉnh đốn Đảng” trong tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như nhau, nhất quán. Vì vậy, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, dân tộc và nhân dân.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-3-2017

  TCCSĐT - Thống nhất đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả thực thi công vụ, Hậu Giang sẽ ban hành cơ chế miễn nhiệm, cho từ chức cán bộ làm việc thiếu hiệu quả, hình thức “Dân chấm điểm M. Score” đối với chất lượng dịch vụ hành chính công ở Quảng Trị, Hà Nội tìm giải pháp hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là những tin nổi bật tuần qua.

 • Từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

  TCCS - Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Đại hội XII của Đảng xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, với nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tin tưởng rằng, việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII với quyết tâm cao sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Bộ sách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển văn hóa, tăng cường quốc phòng, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

  TCCSĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội xác định những quan điểm, chủ trương, định hướng quan trọng, đưa đất nước ta phát triển vững chắc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  TCCSĐT - Đổi mới công tác xây dựng Đảng là đổi mới đồng bộ, toàn diện, trong đó đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt, là phần việc quyết định thành bại của công tác xây dựng Đảng. Có thể thấy bản chất của đổi mới chính trị nói chung, đổi mới công tác xây dựng Đảng nói riêng cốt lõi là bắt đầu từ đổi mới công tác cán bộ - đổi mới, chỉnh đốn “việc gốc của Đảng”, nhất trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-03-2017

  TCCSĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu phân định rõ nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trong cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết 19 năm 2017, Hà Nội bắt đầu thực hiện làm việc buổi sáng thứ 7, Long An chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, ra mắt Bộ phận một cửa đầu tiên trong lực lượng phòng cháy chữa cháy cả nước, là những tin nổi bật tuần qua.

 • Đại hội XII của Đảng và những quan điểm về an sinh xã hội

  TCCSĐT - Bảo đảm an sinh xã hội là một trong những định hướng lớn của Đảng, là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống chủ trương lãnh đạo nhằm phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ đổi mới.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 27-02 đến ngày 05-03-2017)

  TCCSĐT - Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02; Đồng chí Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Đồng Nai; Tăng cường xúc tiến đầu tư tại Tuyên Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thượng cờ tàu ngầm KILO; Chủ tịch Quốc hội: Mỗi đồng tiền ngân sách là công sức của nhân dân; Chủ tịch Quốc hội đến thăm chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; … là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Tổng Bí thư

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Video