Thứ Năm, 16/8/2018
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-01-2018

  TCCSĐT - Chính phủ xác định chủ đề của năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Long An công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân; Hải Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính; Đắk Nông khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông và Bình Dương rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • 7 sự kiện chính trị - xã hội Việt Nam nổi bật năm 2017

  TCCSĐT - Năm 2017, là một năm mang tính chất bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, với lỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân chúng ta đã đạt được những thành tự hết sức đặc biệt. Đây là năm đầu tiên sau 30 năm đổi mới các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều vượt mức đề ra. Với những nhiều thành tựu to lớn, toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, năm 2017, được xem là một năm để lại nhiều ấn tượng nổi bật

 • Phú Yên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  TCCS - Đảng bộ Phú Yên là một trong những đảng bộ tỉnh ở miền Trung - Tây Nguyên thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 01 đến ngày 07-01-2018)

  TCCSĐT - Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong năm bản lề 2018; Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc; Bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu về công tác tuyên giáo; Văn phòng Quốc hội phải đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ công tác 2018; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự chương trình nghệ thuật “Sức mạnh nhân đạo”;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-01-2018

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát cán bộ, công chức; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong; Long An thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy; kết quả cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của các Trung tâm Hành chính công ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Thuận; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

  Ngày 04-01, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

 • “Bệnh hình thức” trong sinh hoạt chi bộ và giải pháp khắc phục

  TCCS - Ngày 30-3-2007, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012, về nội dung sinh hoạt chi bộ. Từ đó đến nay, thông qua sinh hoạt thường kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cũng cho thấy, việc sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn nặng về hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao cần có giải pháp khắc phục.

 • Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng

  TCCS - Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong những năm qua Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 25 đến ngày 31-12-2017

  TCCSĐT - Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01-01-2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 25 đến ngày 31-12-2017)

  TCCSĐT - Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Đà Lạt; Chủ tịch nước: Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài; Tiếp tục tạo điều kiện cho vùng Tây Bắc phát triển bền vững; Báo chí cần đương đầu với khó khăn thách thức, chủ động và nhạy bén hơn nữa; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân; Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2018; Phát triển nhanh và bền vững hơn, không để tụt hậu; Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân; Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương với giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

  TCCS - Đạo đức cách mạng, sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật là những phẩm chất tiên quyết, là những điều kiện cần và đủ để đội ngũ cán bộ, đảng viên giáo dục, thuyết phục và lãnh đạo quần chúng nhân dân. Sức mạnh cảm hóa, tuyên truyền trong vận động nhân dân phải bằng chính sự gương mẫu, uy tín của từng cán bộ, đảng viên, nên công tác giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật luôn là nhiệm vụ cốt lõi, hàng đầu, là trọng tâm ưu tiên được Đảng thường xuyên quan tâm thực hiện.

 • Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968

  Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết khẳng định tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. TCCSĐT trân trọng giới thiệu bài viết “Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 • Trà Vinh: Thực hiện toàn diện và sáng tạo các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trên địa bàn thực hiện một cách toàn diện và sáng tạo các nội dung mà Nghị quyết và Chỉ thị đề ra, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 18 đến ngày 24-12-2017)

  TCCSĐT - Chủ tịch nước thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1; Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Tuyên dương 500 người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017; Thủ tướng dự kỷ niệm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Thanh Hóa; Tưởng niệm liệt sỹ và nạn nhân thiệt mạng do bom B52 năm 1972; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, chúc mừng đồng bào Công giáo ở khắp nơi trên cả nước; Thăm, chúc mừng Giáng sinh 2017 các địa phương; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp Hội đồng Lý luận Trung ương; … là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 18 đến ngày 24-12-2017

  TCCSĐT - Văn phòng Chính phủ liên thông gửi nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số chuyên dùng với 28 bộ, ngành, địa phương; Bộ Nội vụ thi tuyển chọn thành công chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ; Bà Rịa - Vũng Tàu thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng; phát ngôn của Bộ Nội vụ liên quan đến việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam không đúng quy trình; Đăk Lắk ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ để cải cách hành chính; Thừa Thiên Huế công bố hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh; là những tin nổi bật tuần qua.

Tiêu điểm

Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Video